Διοίκηση

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

When businesses go digital: The role of CEO attributes in technology adoption and utilization during the COVID-19 pandemic
Lashitew, Addisu A.
Technological Forecasting and Social Change, Volume 189, April 2023, 122324, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122324
Available online 26 January 2023
Η COVID-19 προκάλεσε μία βιαστική υιοθέτησης της τεχνολογίας, καθώς οι επιχειρήσεις στράφηκαν στις ψηφιακές τεχνολογίες για να αποτρέψουν το κλείσιμο, ενόψει μιας άνευ προηγουμένου πανδημίας. Αυτή η μελέτη εξετάζει την υιοθέτηση και τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των τεχνολογιών τηλεργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Βασιζόμενη σε διάφορες έρευνες για την υιοθέτηση και τη χρήση της τεχνολογίας, μελετά πώς το φύλο και η εμπειρία του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να διαμορφώσουν τη στάση ανάληψης κινδύνου και την ανταπόκριση σε κρίσεις, επηρεάζοντας τις αποφάσεις υιοθέτησης και χρήσης τεχνολογίας.
Response of Financial Markets to COVID-19 Pandemic: A Review of Literature on Stock Markets
Fianto, B. A.; Ridhwan, M. M.; Shah, S. A. A.; Faris, M.; Ruslan, R. A. H. M.
Emerging Science Journal ; 7(Special Issue):29-54, 2023, https://doi.org/10.28991/ESJ-2023-SPER-03
Published 24 September 2022
Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι να συγκεντρώσει τη βιβλιογραφία που δημοσιεύτηκε σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης της πανδημίας COVID-19 στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, ώστε να κερδηθούν από την κρίση συμπεράσματα για τους διαχειριστές. Πραγματοποιεί μια θεματική βιβλιομετρική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που δημοσιεύεται σε περιοδικά που αποδελτιώνονται από τη βάση δεδομένων Scopus, από την αρχή της πανδημίας, χρησιμοποιώντας FCWI, Piecharts και VOSViewer.
Improving Organizational Resilience in Businesses: A Qualitative Study on the Effect of COVID-19
Aksay, Kadir, Şendoğdu, Ali
Journal of Economy Culture and Society ; 0(0):0-0, 2022, https://doi.org/10.26650/JECS2021-1040786
Published Online: 08.08.2022
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει τις στρατηγικές των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας COVID-19 και την επακόλουθη διαδικασία ανάκαμψης από τη σκοπιά του ανθρώπινου δυναμικού, των ηγετών και της εταιρικής δομής.