Οργανωσιακή Δομή

Πραγματοποιούμε τους στόχους μας με έμφαση σε ποιότητα, διαχειριστική επάρκεια και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Η εθνική ηλεκτρονική υποδομή που αναπτύσσει το ΕΚΤ, εξασφαλίζει σε διάφορες κοινότητες χρηστών, πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο και δεδομένα, υποστηρίζει σε όλα τα στάδια την παραγωγή δεικτών και στατιστικών Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), και παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σε πλήθος οργανισμών που διαθέτουν και διαχειρίζονται περιεχόμενο.
 
Η Οργανωσιακή Δομή του ΕΚΤ συγκροτείται σε Τμήματα και Μονάδες που εμπίπτουν σε 3 βασικούς πυλώνες-άξονες: Ψηφιακό Περιεχόμενο Επιστήμης, Τεχνολογίας & Πολιτισμού, Τεκμηρίωση με δείκτες και στατιστικά στοιχεία της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δράσης, και  Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Καινοτομία, μεταφορά και αξιοποίηση γνώση).
 
Στόχος της Οργανωσιακής Δομής είναι η διασφάλιση αποτελεσματικών όρων λειτουργίας για την εξασφάλιση ευελιξίας και εφαρμογή καινοτομίας, καθότι ο χώρος που δραστηριοποιείται το ΕΚΤ καθορίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ, με συχνή αλλαγή των επιχειρησιακών μοντέλων στις επιμέρους δραστηριότητες, την  ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δομών (οργανογράμματος και έργων), καθώς και της δημιουργικότητας  του στελεχιακού δυναμικού. Η Οργανωσιακή Δομή που υιοθετείται, ενισχύει την προσαρμοστικότητα που το ΕΚΤ οφείλει να διατηρεί και του επιτρέπει να ευθυγραμμίζει τις δραστηριότητές του με τους στρατηγικούς του στόχους. Στο πλαίσιο αυτής της οργανωσιακής δομής το στελεχιακό δυναμικό στις περισσότερες περιπτώσεις συνδυάζει τη δομή ανά δραστηριότητα όπου έχει αναπτυχθεί εξειδίκευση, με τη δομή ανά έργο όπου αναπτύσσονται νέες λειτουργικότητες και αξιοποιούνται νέες τεχνολογίες, ώστε να διατηρούνται και να ενισχύονται οι εκ του θεσμικού του ρόλου δραστηριότητες, ενώ  αξιοποιούνται οι πόροι εξειδικευμένου επιστημονικού  προσωπικού, με το οποίο συμβάλλεται για την υλοποίηση των έργων.
 
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του ΕΚΤ. Τα αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα που υλοποιεί, τα οποία κινούνται στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων, απαιτούν στελέχη με ευρύ φάσμα γνώσεων και ικανοτήτων, εμπειρία και δέσμευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, λοιπόν, στην προσέλκυση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να ανταποκριθεί και να διευρύνει τις δράσεις του φορέα. Το ΕΚΤ απασχολεί περισσότερα απο 100 άτομα, προσωπικό και συνεργάτες από όλα τα επιστημονικά πεδία, που συμβάλλουν στην υλοποίηση των δράσεων και των έργων που υλοποιεί.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΚΤ

Με απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη ορίστηκαν ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Η θητεία των ανωτέρω είναι τετραετής.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Αργύρης Περουλάκης (πρόεδρος): Τέως στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Γεώργιος Ματσόπουλος (αναπληρωτής πρόεδρος): Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παρασκευή Σαχίνη: Διευθύντρια ΕΚΤ
Αγγελική Αλεξίου: Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Παναγιώτης Δεμέστιχας: Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Αθανάσιος Δήμας: Σύμβουλος Υπουργού, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δήμητρα Λυγούρα: Διευθύντρια Γραφείου Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης