Οργανωσιακή Δομή

Πραγματοποιούμε τους στόχους μας με έμφαση σε ποιότητα, διαχειριστική επάρκεια και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως εθνική υποδομή, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής, σε περιεχόμενο και δεδομένα, και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Παράγει στατιστικές & δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδ, παρέχει ευρεία πληροφόρηση για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πολιτικής και η αξιολόγηση της λειτουργίας του φορέα καθορίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΣΕΚΤ) (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 226/89 "Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών" (ΦΕΚ Α/107), όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 347/96 - ΦΕΚ Α/229). Το ΕΣΕΚΤ απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες, μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.και συμμετέχει στη χάραξη πολιτικής για την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού.

Εσωτερικά Εργαλεία Διαχείρισης

Τα εσωτερικά εργαλεία διαχείρισης που χρησιμοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού, το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, αλλά και τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει και τις υπηρεσίες που παρέχει. Εξυπηρετούν δε, δύο συγκεκριμένες ανάγκες: την συγκέντρωση πληροφοριών αλλά και την εύκολη διαχείριση περίπλοκων διαδικασιών.

Τα εργαλεία αυτά συγκεντρώνουν πληροφορίες και δεδομένα για να διευκολυνθεί η συνεργασία και η επικοινωνία ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα του φορέα, ενώ ταυτόχρονα απλοποιούν πολύπλοκες διαδικασίες, επιτρέποντας την καλύτερη οργάνωση του χρόνου και την αύξηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. Το ΕΚΤ με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ως παράδειγμα αποτελεσματικής διοικητικής διαχείρισης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι εργαλεία: Μητρώο συνεργατών και εμπειρογνωμόνων, διοικητικό εργαλείο διαχείρισης, σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης αδειών, σύστημα καταχώρησης επαγγελματικών ταξιδιών, καθώς και τα ΙΤ εργαλεία για ευρωπαϊκά προγράμματα και για διαχείριση πράξεων ΕΣΠΑ.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του ΕΚΤ. Τα αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα που υλοποιεί, τα οποία κινούνται στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων, απαιτούν στελέχη με ευρύ φάσμα γνώσεων και ικανοτήτων, εμπειρία και δέσμευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, λοιπόν, στην προσέλκυση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να ανταποκριθεί και να διευρύνει τις δράσεις του φορέα. Στο τέλος του 2018 το ΕΚΤ απασχολούσε περισσότερα απο 100 άτομα, προσωπικό και συνεργάτες από όλα τα επιστημονικά πεδία που συμβάλλουν στην υλοποίηση των δράσεων και των έργων που υλοποιεί.

Οργανόγραμμα EKT (.pdf)