Έργα

To EKT συμμετέχει σε αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, ευρωπαϊκά και εθνικά, που σχετίζονται με την καινοτομία και την έρευνα, ως πρακτική, ως πολιτική και ως διαδικασία. Ειδικά, η συμμετοχή του σε διεθνή και καταξιωμένα δίκτυα αποτελεί κεντρική στόχο του ΕΚΤ, δίνοντας του τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην επιστημονική, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.

HNN3.0
DIAMAS
OPERAS-PLUS
Smart Attica European Digital Innovation Hub (ΕDIH)
ECHoS - Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies
MSCA-NET
GENDERACTIONplus
NCP4Industry
Enterprise Europe Network Hellas
IDEAL-IST
Μελέτη, σχεδίαση & ανάπτυξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την αποδοχή & διαχείριση δράσεων έρευνας & τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης & της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
EIT Health
High added-value data from CIS and R&D business statistics in Greece — 2020-EL-B5618-RDI
Ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού δημόσιας στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ - Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων για τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές
CRAFTED: Enrich and promote traditional and contemporary crafts
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης
Triple
Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023
Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας
Αξιολόγηση Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης