e-Υποδομή

Αναπτύσοντας μία οριζόντια ηλεκτρονική υποδομή στην υπηρεσία της παραγωγής, αξιοποίησης και διάχυσης της γνώσης
Η έννοια της τεκμηρίωσης αλλάζει ραγδαία κατά τον 21ο αιώνα. Από ένα πεδίο ειδικού ενδιαφέροντος για λίγους, έχει εξελιχθεί πλέον σε ένα "πολύ-εργαλείο" για όλες τις βιομηχανίες έντασης γνώσης. Καθώς προχωράμε στην εποχή του σημασιολογικού ιστού και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (internet of things), η σημασιολογική απεικόνιση και η διασύνδεση γίνεται η βασική υποδομή πληροφοριών για όλες τις πτυχές της κοινωνικής, βιομηχανικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και οικονομικής δραστηριότητας. Από τα κοινωνικά δίκτυα έως τον έλεγχο της βιομηχανικής παραγωγής, τα ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα και την παραγωγή νέας γνώσης, η σημασιολογική απεικόνιση εξασφαλίζει τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου ευρέσιμου, εύχρηστου και επαναχρησιμοποιήσιμου.
 
Παραμένοντας στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων, ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης έχει μετασχηματισθεί ανάλογα, αναπτύσσοντας μια οριζόντια ηλεκτρονική υποδομή στην υπηρεσία της παραγωγής, διάχυσης και αξιοποίησης της γνώσης. Πάγια επιλογή αποτελεί η υιοθέτηση ανοικτών προτύπων και λογισμικού σε όλα τα επίπεδα της υποδομής, καθώς και η εφαρμογή αρχών της πράσινης πληροφορικής (Green IT) για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και χαμηλού περιβαλλοντικού κόστους.

ΕΚΤ Datacenter

Η υποδομή του Datacenter αποτελεί μία μακροχρόνια επένδυση του ΕΚΤ με στόχο να υποστηρίξει τον σκοπό του και την ανάγκη για παροχή σύγχρονων, καινοτόμων, αποδοτικών και ποιοτικών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη των υποδομών έχει πραγματοποιηθεί διαδοχικά και σε πολλαπλές φάσεις με χρηματοδότηση επί το πλείστον από αναπτυξιακά έργα που ανέλαβε και υλοποίησε το ΕΚΤ. Αποτελεί μία σημαντική εθνική επένδυση τόσο σε υποδομές όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να επιτύχει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με κορυφαία διαθεσιμότητα, αρχιτεκτονική υψηλής κλιμάκωσης.

Η ανάπτυξη και συντήρηση υποδομών και παράλληλα τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στο Datacenter του ΕΚΤ αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης του ΕΚΤ και διαχρονικά κρίσιμο δομικό στοιχείο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται σύγχρονες και καινοτόμες υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους φορείς αλλά και το ευρύ κοινό. Επιπρόσθετα το datacenter έχει δώσει υψηλή προστιθέμενη αξία σε μία από τις βασικές υπηρεσίες του ΕΚΤ η οποία είναι η βιβλιοθήκη που διαθέτει στο κτίριο του ΕΙΕ.

Το Datacenter του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό χώρο, καθώς εκτός απο την e-υποδομή του φορέα και του κόμβου Hellas Grid Athena, φιλοξενεί και τους κόμβους GEANT, ΠΙΘΟΣ και ViMA της ΕΔΕΤ ΑΕ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ( Eμβαδό >100 τ.μ., 550ΚVA μέγιστη ισχύς). Η πλατφόρμα εκτέλεσης εικονικών μηχανών στο Datacenter λειτουργεί ήδη από το 2007, υποστηρίζει περισσότερους από 240 φυσικούς και εικονικούς εξυπηρετητές με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντολογικό κόστος.

Το Datacenter του ΕΚΤ ακολουθεί και εφαρμόζει τις αρχές της Πράσινης Πληροφορικής και σχεδιάζει εργαλεία παρακολούθησης, καταγραφής και βελτίωσης της καταλώσης ενέργειας με στόχο μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ευελιξία και μικρό κόστος το Κέντρο χρησιμοποιεί και αναπτύσει λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ για διάθεση υπηρεσιών σε μεγάλη κλίμακα & χωρίς κόστος αδειών χρήσης και εφαρμόζει τεχνολογίες virtualisation σε μεγάλη έκταση.  

Με στόχο να διασφαλιστεί η αξιοπιστία, οργάνωση και ασφάλεια των συστημάτων, ο μηχανισμός ελέγχου παρακολούθησης και διαχείρισης που λειτουργεί στο Datacenter του ΕΚΤ διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο περισσότερες από 2.500 παραμέτρους επίδοσης και λειτουργίας, ενώ ενσωματώνει δυνατότητες ειδοποίησης και αντίδρασης.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Datacenter του ΕΚΤ διακρίνονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες.

Βασική υπηρεσία του Datacenter είναι η οριζόντια υποστήριξη των διαδικτυακών εφαρμογών που αναπτύσσει και διαθέτει το ΕΚΤ, όπως ψηφιακά αποθετήρια, ηλεκτρονικές εκδόσεις, μητρώα και καταλόγους, στατιστικά και δείκτες καθώς επίσης και την υτπηρεσία νέφους openABEKT. Το σύνολο των εφαρμογών που παρέχουν και υποστηρίζουν τις υπηρεσίες λειτουργεί με βάση την πολυεπίπεδη (multi-tier) αρχιτεκτονική σχεδίαση με γνώμονα την μέγιστη διαθεσιμότητα και την δυνητικά απεριόριστη κλιμάκωση εφαρμόζοντας σε κάθε επίπεδο προηγμένες τεχνικές οριζόντιας ανάπτυξης και διαμοιρασμού φορτίου.

Επιπλέον το Datacenter του ΕΚΤ παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης προς τρίτους φορείς, φιλοξενώντας είτε υπηρεσίες που διαθέτουν παραγωγικά προς τους χρήστες τους, είτε φυσικό εξοπλισμό τους και παρέχοντας όλα τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά (δίκτυο, περιβαλλοντικές συνθήκες, σταθερή και αδιάλειπτη παροχή ισχύος, επαυξημένη φυσική και λογική ασφάλεια κλπ.) που προσθέτουν αξία, διαφυλάσσουν τον εξοπλισμό και εξασφαλίζουν αυξημένο επίπεδο διαθεσιμότητας και ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες του εκάστοτε φορέα.

Τέλος το Datacenter του ΕΚΤ παρέχει μια σειρά από υποστηρικτικές αλλά εξαιρετικά σημαντικές και κρίσιμες υπηρεσίες. Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι (α) η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών δικτύου με χρήση σύγχρονου εξοπλισμού με πολλαπλές οδεύσεις υψηλής ταχύτητας (10Gbps fiber/copper), (β) η παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών λογικής ασφάλειας δικτύου με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού (firewalls), αρχιτεκτονικής υλοποίησης και κρυπτογραφίας, (γ) η παροχή υπηρεσιών backup σε μαγνητικά μέσα με χρήση προηγμένων ρομποτικών βιβλιοθηκών, (δ) η λεπτομερής και ιστορική καταγραφή στοιχείων καταναλισκόμενης ενέργειας και κόστους σε επιμέρους τμήματα του εξοπλισμού και (ε) η συνεχής 24x7 παρακολούθηση και ιστορική καταγραφή της λειτουργίας υπηρεσιών, εξοπλισμού και περιβαλλοντικών συνθηκών με κατάλληλες τεχνικές αυτόματης επαναφοράς σε ορθή λειτουργία ή / και ειδοποίησης της ομάδας διαχείρισης.

Με βάση τα προαναφερθέντα, γίνεται ξεκάθαρο το γεγονός ότι το Datacenter του ΕΚΤ αποτελεί μία κρίσιμη υποδομή με οριζόντιο χαρακτήρα, όχι μόνο για τις ίδιες τις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ και τα δεδομένα που διαθέτει, αλλά για ένα ευρύτατο σύνολο που περιλαμβάνει εθνικούς και διεθνείς φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς επίσης και για τους πολίτες.

e-Yποδομή για Βιβλιοθήκη, Συνέδρια & Τηλεδιασκέψεις

  • Ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο δημόσιας πρόσβασης για τους επισκέπτες του ΕΚΤ
  • Live streaming & video on demand για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο ΕKT, που φιλοξενεί πλούσιο πολυμεσικό υλικό (βίντεο και φωτογραφίες) στη Συλλογή "Βιντεοθήκη" στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "Αριάδνη" στη διεύθυνση https://ariadne.ekt.gr.
  • Αίθουσα Πολυμέσων, πλήρως εξοπλισμένη για τηλεδιασκέψεις.