Κατάλογος τηλεφώνων & email

 

Tηλεφωνικό Κέντρο ΕΚΤ - Γενικές πληροφορίες 210 220 4900 ekt@ekt.gr
Γραφείο Διευθυντή   dir-secretary@ekt.gr
Οικονομικές Υπηρεσίες 210 220 4910 account@ekt.gr
Ανθρώπινο Δυναμικό 210 220 4947 hr@ekt.gr
Προμήθειες 210 220 4903 procurement@ekt.gr
Δράσεις Δημοσιότητας & Επικοινωνίας 210 220 4941 communication@ekt.gr
Εκδηλώσεις  210 220 4920 events@ekt.gr
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων   noc@ekt.gr
Υπηρεσίες Επιστημονικής Πληροφόρησης 210 220 4999

helpdesk@ekt.gr

Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών   phdms@ekt.gr
Υπηρεσία openABEKT 210 220 4931 abekt@ekt.gr
Υπηρεσία ePublishing 210 220 4931 epublishing@ekt.gr
Eθνικός Συσσωρευτής Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων - SearchCulture.gr 210 220 4964 searchculture@ekt.gr
Στατιστικές έρευνες 210 220 4928 metrics@ekt.gr
Πληροφόρηση για ευρωπαϊκά προγράμματα 210 220 4920 horizonEU@ekt.gr
Enterprise Europe Network - Hellas   een@ekt.gr
Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας   info@knowledgebridges.gr

Για τον πλήρη κατάλογο τηλεφώνων & e-mail του προσωπικού και συνεργατών ΕΚΤ, πατήστε εδώ.