Όραμα - Αποστολή - Αξίες

Το όραμά μας

"Η διάχυση, με τους ελάχιστους περιορισμούς, της υπάρχουσας και της παραγόμενης γνώσης με σκοπό την επανάχρησή της στην έρευνα, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την κοινωνία."

Η αποστολή μας

 • Η συλλογή, συσσώρευση, τεκμηρίωση,  διάχυση και μακροχρόνια διατήρηση του  έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και  δεδομένων που παράγονται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα
 • Η μέτρηση των εκροών και του αποτελέσματος του συστήματος Έρευνας, Τεχνολογίας Ανάπτυξης, Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και η σύγκρισή του σε ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο.
 • Η ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και η προώθηση της καινοτομίας για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, την οικονομική ανάπτυξη και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.
 • Η αδιάλειπτη λειτουργία της εθνικής εμβέλειας ηλεκτρονικής υποδομής, η οποία εξασφαλίζει φιλική πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη έγκριτη πληροφορία, διασφαλίζει τη συγκέντρωση και διάθεση στοιχείων και την παραγωγή δεικτών ΕΤΑΚ, ενώ προσφέρει πλήθος υπηρεσιών προς την ερευνητική, ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα.

Oι αξίες μας

Αντιλαμβανόμαστε

 • τη Γνώση ως Δημόσιο Αγαθό και την Τεκμηρίωση ως διαδικασία που προσθέτει αξία στη διάχυση της Γνώσης. Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές για Έρευνα, Ανάπτυξη, Τεχνολογία, Καινοτομία πρέπει να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα, αποδείξιμα στοιχεία και σε αποτελέσματα επιστημονικής ανάλυσης.
 • Παρέχουμε υψηλής αξίας δημόσιες υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο οργάνωσης, διάθεσης, διατήρησης του ψηφιακού περιεχομένου και των δεδομένων, καθώς και τη μέτρηση και αποτύπωση των δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ.

Εργαζόμαστε για τη(ν)

 • κατά το δυνατόν άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα της με δημόσια δαπάνη έρευνας
 • υιοθέτηση της ανοικτής πρόσβασης σε δημοσιεύσεις και δεδομένα από τους χρηματοδότες και τους ερευνητές
 • αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας στην οικονομία και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων
 • διεθνοποίηση και προβολή της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας
 • προώθηση της καινοτομίας που συνδέεται με την τεχνολογική πρόοδο και την επιστημονική γνώση στην κοινωνία και την επιχειρηματικότητα
 • παραγωγή και έκδοση αξιόπιστων στατιστικών για την Έρευνα & Ανάπτυξη και την Καινοτομία στις επιχειρήσεις
 • στήριξη των policy makers για τη λήψη αποφάσεων που χρησιμοποιούν τα  στοιχεία και τα δεδομένα που διαθέτουμε
 • δικτύωση και συνεργασία των φορέων που συνθέτουν τον κύκλο ανάπτυξης και επανάχρησης της επιστημονικής γνώσης.

Διαθέτουμε

 • ικανό, καταρτισμένο και με δεξιότητες ανθρώπινο δυναμικό
 • μεγάλο αριθμό μακροχρόνιων και με αμοιβαίο όφελος συνεργασιών με σημαντικούς θεσμικούς φορείς και οργανισμούς
 • μεγάλης κλίμακας ηλεκτρονική υποδομή, υπηρεσίες που επιτρέπουν τη διατήρηση και την πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας
 • αναγνωρισιμότητα από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα και την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας
 • εξωστρέφεια και στρατηγικές συνεργασίες με πρωτοπόρους οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη.

Αναγνωρίζουμε

 • τη δημόσια αποστολή μας και τις υπηρεσίες που ενσωματώνουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα ως το κύριο μέσο ικανοποίησής της
 • την κρισιμότητα της υποδομής που διαχειριζόμαστε και φροντίζουμε για την άρτια, απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία της.