Πολιτικές - Στόχοι

Τεκμηριωμένες πολιτικές καθοδηγούν τους στοχους και την αποστολή μας

Οι Πολιτικές μας

Οι πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του ΕΚΤ, διασφαλίζουν μια πορεία με συνέπεια σε βασικές αρχές δράσης και διαδικασίες. Οριοθετούν τη δέσμευση για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαρακτηρίζουν τη προσέγγιση του ΕΚΤ απέναντι σε καίρια σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της επιστήμης της έρευνας και τεχνολογίας.

Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων και έχουν ως αποτέλεσμα τον σχεδιασμό δράσεων με συστηματικότητα και υπευθυνότητα. Εναρμονίζονται με ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο κρίκο στην εφαρμογή ευρύτερων πολιτικών και προάγουν τη διεθνή συνεργασία. Οι κύριες πολιτικές που κατευθύνουν τη δράση του ΕΚΤ:

Οι κύριες πολιτικές που κατευθύνουν τη δράση του ΕΚΤ:

Οι Στόχοι μας

Οι στόχοι μας εστιάζουν στη(ν)

 • Διασφάλιση, με σύγχρονους όρους, της διάχυσης της επιστημονικής παραγωγής της χώρας.
 • Κάλυψη των αναγκών, σε πληροφόρηση και αξιόπιστα στοιχεία, της ακαδημαϊκής, ερευνητικής, εκπαιδευτικής επιχειρηματικής κοινότητας και των στελεχών που θα χαράξουν πολιτικές.
 • Αύξηση του ψηφιακού περιεχομένου επιστήμης και πολιτισμού που καθίσταται διαθέσιμο με φιλικό τρόπο και σαφή δικαιώματα χρήσης, σε ομάδες χρηστών.
 • Αύξηση των έγκριτων ψηφιακών πηγών που διατίθενται για να υποστηρίξουν την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της.
 • Ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για υιοθέτηση της ανοικτής πρόσβασης σε δημοσιεύσεις και δεδομένα.
 • Υποστήριξη με υπηρεσίες και δραστηριότητες των σταδίων και των διεργασιών της δημιουργίας νέας γνώσης στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας.
 • Ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας με την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικά υπηρεσιών, όπως e-Publishing, και την υιοθέτηση καινοτόμων επιχειρησιακών μεθόδων.
 • On-site και on-line υπηρεσίες που απαντούν και προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών.
 • Συνεργασία με ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για υιοθέτηση κοινών προτύπων οργάνωσης και διάθεσης μεταδεδομένων και ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου.
 • Συνεργασία και κοινές δράσεις με βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, επιστημονικούς φορείς που παράγουν και διαχειρίζονται περιεχόμενο.
 • Συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς για την καθιέρωση κοινών προτύπων οργάνωσης και διάθεσης ψηφιακών πολιτιστικών μεταδεδομένων συλλογών.
 • Διεύρυνση  των ευρετηρίων που συγκεντρώνουν την εκδοτική παραγωγή των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών και των ψηφιακών εκδόσεων, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα στους χώρους της ιατρικής και των επιστημών υγείας.
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη της ταχείας αναπτυσσόμενης κοινότητας δημιουργικών επιχειρήσεων, start-ups και επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης.
 • Ευαισθητοποίηση και υποστήριξη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση καινοτομίας και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά και επιχειρηματικά δίκτυα.
 • Ενίσχυση της κατανόησης για τα πλεονεκτήματα της επιστημονικής έρευνας, από το ευρύ κοινό.
 • Προώθηση της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI, Responsible Research & Innovation) για την ευθυγράμμιση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Τα Αποτελέσματα

 • Ηλεκτρονική υποδομή περιεχομένου σε εθνικό επίπεδο, στην αιχμή της τεχνολογίας, για την έρευνα και τον πολιτισμό, που εξυπηρετεί τους φορείς έρευνας και μνήμης και διαλειτουργεί με τις ευρωπαϊκές αντίστοιχες υποδομές
 • Ηλεκτρονική υποδομή επιστημονικού περιεχομένου, και στοιχείων για την ερευνητική, αναπτυξιακή καθώς και καινοτομική δραστηριότητα των φορέων του εθνικού συστήματος καινοτομίας
 • Σύγχρονες υπηρεσίες περιεχομένου, παρεχόμενες σε οργανισμούς και σε χρήστες
 • Εναρμόνιση με διεθνείς πρωτοβουλίες
 • Εγγενής ενσωμάτωση πολιτικών διάθεσης και επανάχρησης επιστημονικού περιεχομένου
 • Αύξηση του έγκριτου περιεχομένου επιστήμης και πολιτισμού και αύξηση των χρηστών που το χρησιμοποιούν δημιουργικά
 • Βελτίωση των τρεχόντων χαμηλών επιδόσεων της χώρας που σχετίζονται με τις ΤΠΕ
 • Αύξηση της ενασχόλησης των πολιτών με την επιστήμη, διεύρυνση της κατανόησης της επιστήμης από τους πολίτες και ενίσχυση της δια βίου μάθησης
 • Αύξηση της καινοτομικότητας των φορέων έντασης έρευνας και των επιχειρήσεων έντασης γνώσης
 • Σύγκλιση σε στόχους που τίθενται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
 • Ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα για την έρευνα και την καινοτομίας
 • Διεθνοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων μέσω επιχειρηματικών συνεργασιών σε όλη την Ευρώπη
 • Ανάδειξη καλών πρακτικών και ιστοριών επιτυχίας από την ελληνική έρευνα και καινοτομία
 • Υποδομή, υπηρεσίες, εργαλεία, δράσεις για την αποτύπωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων και τη σε βάθος κατανόηση πτυχών του εθνικού συστήματος καινοτομίας (και σε περιφερειακό επίπεδο).