Πολιτική & Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στο ΕΚΤ

To EKT ενσωματώνει τις αρχές ισότητας των φύλων στις δραστηριότητές του και προωθεί την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών

Η πολιτική και το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων αποτελεί έμπρακτη δέσμευση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου στις αρχές της ισότητας των φύλων και διασφαλίζει ότι (θα) συνεχίζει να εργάζεται ενεργά για την ενσωμάτωση των αρχών αυτών στις δραστηριότητές του και την προώθηση της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Η εν λόγω πολιτική και το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε στη βάση πέντε θεματικών περιοχών – αξόνων προτεραιότητας, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, που αποτελούν έμπρακτη δέσμευση του ΕΚΤ στις αρχές της ισότητας των φύλων και είναι οι εξής:

  • Άξονας προτεραιότητας 1: Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και οργανωσιακή κουλτούρα
  • Άξονας προτεραιότητας 2: Ισότητα των φύλων στην ηγεσία και τη λήψη αποφάσεων
  • Άξονας προτεραιότητας 3: Ισότητα των φύλων στις προσλήψεις και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας
  • Άξονας προτεραιότητας 4: Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα και την εκπαιδευτική διαδικασία
  • Άξονας προτεραιότητας 5: Μέτρα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης

Έτσι, διασφαλίζεται ότι το ΕΚΤ (θα) συνεχίζει να εργάζεται ενεργά για την ενσωμάτωση των αρχών της ισότητας των φύλων στις δραστηριότητές του υπό την καθοδήγηση του/της Υπευθύνου για την ισότητα των φύλων.

Δεδομένου ότι η πολιτική και το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων αποτελεί μία θεσμική δήλωση εκ μέρους του ΕΚΤ περί της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας του και περιγράφει τους στόχους και τις δράσεις για τη διατήρηση ή την ενίσχυση αυτών των πολιτικών ισότητας, η παρακολούθηση της εφαρμογής του καθώς και η περιοδική του αναθεώρηση αποτελεί μία σημαντική διάσταση που διασφαλίζει ότι η πορεία επίτευξης έμφυλης ισότητας έχει χρονική διάρκεια. Η αξιολόγηση της ανάγκης αναθεώρησης - τροποποίησης πραγματοποιείται σε διετή βάση.