Πολιτικές Βασισμένες σε Στοιχεία

Προωθούμε τη διαμόρφωση βασισμένων σε στοιχεία πολιτικών για την έρευνα & καινοτομία

Oι πολιτικές που βασίζονται σε στοιχεία (evidence-based policies) είναι δημόσιες πολιτικές που δημιουργούνται σύμφωνα με αντικειμενικές αποδείξεις της αναγκαιότητας τους. Μία σημαντική πτυχή των πολιτικών αυτών είναι η χρήση επιστημονικών εργαλείων, αναλύσεων και μελετών για τον εντοπισμό προγραμμάτων και πρακτικών ικανών να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των δημοσίων πολιτικών. Οι μεθοδολογίες που αναπτύσονται για να υποστηρίξουν τις πολιτικές συνδυάζουν ποσοτικές στατιστικές και ποιοτικές μεθόδους, ενώ σε αρκετες περιπτώσεις ενσωματώνουν μετρήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα και την επιρροή των πολιτικών. 

Η υποστήριξη της διαμόρφωσης τεκμηριωμένων και βασισμένων σε στοιχεία πολιτικών αποτελεί έναν απο τους στρατηγικούς άξονες προτεραιότητας για το ΕΚΤ. Για αυτό τον σκοπό, το ΕΚΤ δραστηριοποιείται συστηματικά στην αποτύπωση, με αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και δείκτες, της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου:

  • είναι φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), με αρμοδιότητα την παραγωγή των εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) και την αποστολή τους στη Eurostat, τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς,  
  • συνεργάζεται με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, υλοποιεί εκτεταμένες  έρευνες σε ετήσια βάση για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, εφαρμόζει το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές οδηγίες για την παραγωγή στατιστικών, 
  • διατηρεί επίκαιρες βάσεις δεδομένων και μητρώα που απορρέουν από τον θεσμικό του ρόλο, αναλύει και διασυνδέει τα μεγάλα δεδομένα που συγκεντρώνει, και παράγει αξιόπιστους δείκτες για την ελληνική ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα και τους συντελεστές της,  
  • χαρτογραφεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, καταγράφει τους τομείς εξειδίκευσης, τη σταδιοδρομία και την κινητικότητά του και αναδεικνύει τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του,   
  • διεξάγει μελέτες και δημοσιεύει εκδόσεις που συμβάλλουν στην ευρύτερη και πολύπλευρη κατανόηση του εθνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας και αποτυπώνουν τη συγκριτική του τοποθέτηση διεθνώς,   
  • υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πολιτικών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, παρέχοντας έγκαιρα, συστηματικά και με ακρίβεια τους κατάλληλους δείκτες.

Οι άξονες αυτής της δραστηριότητας είναι οι εξής:

 Η προσέγγιση που υιοθετείται στοχεύει:

  • στη συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων που αφορούν την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον κύκλο της:  από τη χρηματοδότηση και τους συντελεστές της έρευνας, φορείς και ερευνητές, έως την παραγωγή σε ερευνητικά αποτελέσματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές κ.λπ. 
  • στη συνδυασμένη επεξεργασία των στοιχείων για την παραγωγή δεικτών που επιτρέπουν τη συγκριτική τοποθέτηση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον και υποστηρίζουν τη διαμόρφωση και συστηματική παρακολούθηση πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και θεματικό επίπεδο.