Έκθεση Δραστηριοτήτων 2020 & 2021


Έκθεση Δραστηριοτήτων 2020 & 2021

Περίληψη

Οι δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), κατά τη διετία 2020 – 2021, πραγματοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους, στις πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της εμφάνισης της πανδημίας COVID-19 και της επιβεβλημένης αύξησης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στην εσωτερική μας λειτουργία και στην παροχή υπηρεσιών.

Στο ΕΚΤ, έναν οργανισμό με θεσμική μνήμη και ιστορία, γνωρίζουμε και κατανοούμε τις πολυάριθμες διαστάσεις, τις ευκαιρίες και τις δυσκολίες που ενέχει η συνεχής διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των οργανισμών και των επιχειρήσεων.

Με κρίσιμο θεσμικό ρόλο, υψηλή τεχνογνωσία, προσωπικό με κατάλληλες ικανότητες και τεχνολογικά άρτιες υποδομές, υλοποιούμε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, των εκπαιδευτικών, των επιστημονικών και των πολιτιστικών φορέων, των φορέων χάραξης πολιτικής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ίδιου του ΕΚΤ βρέθηκε στο επίκεντρο και συνέβαλε στην αδιάλειπτη συνέχιση του έργου της ψηφιακής τεκμηρίωσης και επιμέλειας στο ψηφιακό περιεχόμενο και στα μεταδεδομένα που συσσωρεύουμε από το εκτεταμένο δίκτυο των φορέων της επιστήμης και του πολιτισμού, με κύριους στόχους την ευρεία διάχυση της γνώσης και την πρόσβαση όλων των πολιτών στο επιστημονικό απόθεμα και την περαιτέρω αξιοποίησή του.

Παράλληλα, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε, ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και ερευνητικός οργανισμός τεκμηρίωσης πολιτικών, δράσεις για την αποτελεσματική διακυβέρνηση των δημόσιων δεδομένων που συλλέγουμε πρωτογενώς και αντλούμε από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να ενισχύσουμε τον στρατηγικό μας στόχο για την παροχή στοιχείων και δεδομένων στους φορείς άσκησης πολιτικής, για τον σχεδιασμό και την αποτίμηση των πολιτικών που εμπίπτουν στον θεσμικό ρόλο μας.

Στην παρούσα Έκθεση Δραστηριοτήτων περιγράφονται αναλυτικά το σύνολο των υπηρεσιών και των δράσεών μας στους τρεις πυλώνες δραστηριοτήτων, οι νέες προκλήσεις και προοπτικές που εμφανίστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς και οι αναπτυξιακοί στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

ISBN

978-618-5557-28-7 (print)
978-618-5557-29-4 (pdf)

Έτος Έκδοσης

2022

Πρόσφατες Εκδόσεις