Βιβλιοθηκονομία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The Impact of COVID-19 Lockdowns on Public Libraries in the UK: Findings from a National Study
McMenemy, D.; Robinson, E.; Ruthven, I.
Public Library Quarterly ; 42(1):92-110, 2023, https://doi.org/10.1080/01616846.2022.2058860
Published online: 28 Mar 2022
Αυτό το άρθρο διερευνά πώς οι δημόσιες βιβλιοθήκες στο Ηνωμένο Βασίλειο επηρεάστηκαν από τα lockdown που επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.
Response of Financial Markets to COVID-19 Pandemic: A Review of Literature on Stock Markets
Fianto, B. A.; Ridhwan, M. M.; Shah, S. A. A.; Faris, M.; Ruslan, R. A. H. M.
Emerging Science Journal ; 7(Special Issue):29-54, 2023, https://doi.org/10.28991/ESJ-2023-SPER-03
Published 24 September 2022
Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι να συγκεντρώσει τη βιβλιογραφία που δημοσιεύτηκε σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης της πανδημίας COVID-19 στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, ώστε να κερδηθούν από την κρίση συμπεράσματα για τους διαχειριστές. Πραγματοποιεί μια θεματική βιβλιομετρική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που δημοσιεύεται σε περιοδικά που αποδελτιώνονται από τη βάση δεδομένων Scopus, από την αρχή της πανδημίας, χρησιμοποιώντας FCWI, Piecharts και VOSViewer.
LitCovid in 2022: an information resource for the COVID-19 literature
Chen, Qingyu; Allot, Alexis; Leaman, Robert; Wei, Chih-Hsuan; Aghaarabi, Elaheh; Guerrerio, John J; Xu, Lilly; Lu, Zhiyong
Nucleic Acids Research, gkac1005, https://doi.org/10.1093/nar/gkac1005
Published: 09 November 2022
Η LitCovid (https//www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/), που εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2020, είναι το πρώτο στο είδος του hub βιβλιογραφίας για την παρακολούθηση της τελευταίας, δημοσιευμένης έρευνας για την COVID- 19. Η LitCovid χρησιμοποιείται ευρέως, με εκατομμύρια προσβάσεις από χρήστες σε όλο τον κόσμο, για την κάλυψη ποικίλων πληροφοριακών αναγκών και συνεχίζει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη συλλογή, την επιμέλεια και την τυποποίηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με την COVID-19. Ως απόκριση στη συνεχιζόμενη εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, αυτό το άρθρο περιγράφει σημαντικές ενημερώσεις στη LitCovid τα τελευταία 2 χρόνια.
COVID-19 and sustainable development goals: A bibliometric analysis and SWOT analysis in Malaysian context
Nilashi, Mehrbakhsh, Ali Abumalloh, Rabab, Mohd, Saidatulakmal, Nurlaili Farhana Syed Azhar, Sharifah, Samad, Sarminah, Hang Thi, Ha, Alghamdi, O. A.; Alghamdi, Abdullah
Telematics and Informatics, Volume 76, January 2023, 101923, https://doi.org/10.1016/j.tele.2022.101923
Available online 8 December 2022
Αυτό το άρθρο στοχεύει να διερευνήσει τις τρέχουσες μελέτες που επικεντρώνονται στην κρίση COVID-19 και τις επιπτώσεις της στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βιβλιομετρικής ανάλυσης. Η μελέτη ανέπτυξε επίσης την προσέγγιση Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές (SWOT) για να πραγματοποιήσει μια συστηματική ανάλυση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με έμφαση στον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στη Μαλαισία.
Bibliometric Analysis for Economy in COVID-19 Pandemic
Zhong, Meihui, Lin, Mingwei
Heliyon, Volume 8, Issue 9, September 2022, e10757, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10757
Available online 25 September 2022
Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, πολλοί τομείς έχουν υποστεί ζημιές σε διαφορετικό βαθμό, ειδικά ο οικονομικός τομέας. Σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη μελέτη βιβλιομετρίας και ανάλυσης περιεχομένου, η παρούσα εργασία στοχεύει στη σύνοψη μελετών που σχετίζονται με την ανάπτυξη του οικονομικού τομέα κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19.
A light in the dark: open access to medical literature and the COVID-19 pandemic
Capocasa, M.; Anagnostou, P.; Bisol, G. D.
Information Research-an International Electronic Journal ; 27(2):19, 2022, https://doi.org/10.47989/irpaper929
June, 2022
Αυτή η μελέτη σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την προσβασιμότητα στην βιβλιογραφία με αξιολόγηση από ομότιμους, σχετικά με την πανδημία COVID-19 και τις δέκα ασθένειες με τον υψηλότερο αριθμό θανάτων παγκοσμίως.