Διαχείριση κρίσης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Stephany, F., Neuhäuser, L., Stoehr, N. et al. T
Humanit Soc Sci Commun 9, 41 (2022). https://doi.org/10.1057/s41599-022-01039-1
Published 02 February 2022
Προτείνεται ο δείκτης CoRisk-Index: ένας οικονομικός δείκτης σε πραγματικό χρόνο για τις αντιλήψεις των εταιρικών κινδύνων που σχετίζονται με την Covid-19, χρησιμοποιώντας την εξόρυξη δεδομένων στις εκθέσεις αμερικανικών εταιρειών
World Bank Research and Policy Briefs No. 148384
19 May 2020
Αυτή η έκθεση παρουσιάζει την επίδραση της COVID-19 στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και εντοπίζει θέσεις εργασίας που δεν είναι απαραίτητες, ώστε να παραμείνου ανοιχτές, και που δεν μπορούν να εκτελεστούν από εξ' αποστάσεως. Αυτές οι θέσεις εργασίας  κινδυνεύουν περισσότερο και αντιπροσωπεύουν το 30% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που τείνουν να συγκεντρώνονται σε υποβαθμισμένες περιοχές, να έχουν χαμηλή αμοιβή, είναι επισφαλείς και απασχολούν δυσανάλογα νέους εργαζόμενους με χαμηλή μόρφωση και μετανάστες. Ελλείψει μιας θεραπείας μεγάλης κλίμακας  για την COVID-19, είναι πιθανό στο επόμενο διάστημα να ενταθούν οι προϋπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές και περιφερειακές ανισότητες.
Radin, B. A.
The American Review of Public Administration. DOI: https://doi.org/10.1177/0275074020942426
Η κατάσταση με την πανδημία COVID-19, είναι ένα κλασικό ζήτημα επαίσχυντου προβλήματος ("wicked problem"). Δεν είναι σαφές ποια είναι τα όρια και τα πλαίσιά του και τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αντιμετώπισή του. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στην πρόκληση που παρουσιάζεται, στην επισήμανση της πολυπρολότητας των θεμάτων και στην εύρεση τρόπων σύνδεσης και διαφοροποίησης του προβλήματος από προηγούμενες κρίσεις. 

University libraries response to COVID-19 pandemic: A developing country perspective
Muhammad Rafiq, Syeda Hina Batool, Amna Farzand Ali, Midrar Ullah
The Journal of Academic Librarianship, Volume 47, Issue 1, 2021, 102280, ISSN 0099-1333, https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102280.
Available online 6 November 2020
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει την ανταπόκριση των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και να προσδιορίσει τις πρακτικές εργασίας τους, τις υπηρεσίες, τις στρατηγικές και τον ρόλο που διαδραμάτισαν. Η μελέτη κάνει επίσης συστάσεις για τη βελτίωση του ρόλου των βιβλιοθηκών σε τέτοιες καταστάσεις.

Smith Farrell, Melanie
Research, Publications, and Presentations. 32
Παρουσιάζεται το πλάνο επαναλειτουργίας της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης του Akron, που βασίζεται στα τρέχοντα επίπεδα επικινδυνότητας μετάδοσης της COVID-19 και στις οδηγίες της διοίκησης του Πανεπιστημίου του Akron και του Γραφείου του Κυβερνήτη του Οχάιο. Η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων είναι απαραίτητη για το εκ νέου άνοιγμα της βιβλιοθήκης και για τον συντονισμό των προσπαθειών ανάσχεσης της διάδοσης της COVID-19
Blutinger, EJ,  Shahid, S,  Jarou, ZJ,  Schneider, SM,  Kang, CS,  Rosenberg, M.  T
JACEP Open.  2021; 2:e12356. https://doi.org/10.1002/emp2.12356
First published: 16 January 2021
Η «σοφία του πλήθους» είναι ένα σημαντικό μέσο για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης. Σε αυτό το άρθρο, διερευνώνται έννοιες που σχετίζονται με την κοινωνική ψυχολογία της λήψης αποφάσεων σε ομάδες και τη μετάφραση της γνώσης
Turner, David and Guillemette, Yvan and Egert, Balazs and Botev, Jamila
CESifo Working Paper No. 9151, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3872390
Posted: 24 Jun 2021
Για μια τυπική χώρα του ΟΟΣΑ, η χαλάρωση των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων αναμένεται να αυξήσει το ΑΕγχΠ κατά περίπου 4-5%. Ο εμβολιασμός θα συμβάλει στη μείωση των περιοριστικών μέτρων σε μελλοντικά επιδημικά κύματα, παρέχοντας τεράστια οφέλη, λιγότερες λοιμώξεις και ισχυρότερη οικονομική δραστηριότητα.
LeBouthillier, Yves and Nakache, Delphine
The Law, Policy & Ethics of Covid-19. Edited by Colleen M. Flood, Vanessa MacDonnell, Jane Philpott, Sophie Thériault & Sridhar Venkatapurum.
Ottawa: University of Ottawa Press
Σε αυτό το άρθρο, επιχειρείται η αξιολόγηση της νομιμότητας της προσέγγισης του Καναδά σχετικά με την επιστροφή των πολιτών από το εξωτερικό, τόσο βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και του καναδικού συνταγματικού δικαίου.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Efthymia Kottika, Ayşegül Özsomer, Pernille Rydén, Ioannis G.Theodorakis, Kostas Kaminakis, Konstantinos G.Kottikas, Vlasis Stathakopoulos
Industrial Marketing Management, Volume 88, July 2020, Pages 352-365, DOI https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.021
The management of public libraries during COVID-19 pandemic: a systematic literature review through PRISMA method
Petros Kostagiolas , Anna Katsani
Library Management, ISSN: 0143-5124, https://doi.org/10.1108/LM-08-2021-0068
Article publication date: 9 September 2021

Pages