Επιστήμη Λήψης αποφάσεων

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Fuchs, G., Efrat-Treister, D., Westphal, M.
Tourism Management, Volume 100, February 2024, 104809, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104809
Available online 25 June 2023
Ο τουρισμός είναι ευάλωτος στις κρίσεις και, ειδικά κατά τη διάρκεια κρίσεων, η αντίληψη υψηλού κινδύνου σχετικά με έναν προορισμό μπορεί να εμποδίσει την απόφαση ταξιδιού εκεί. Κατά τη διάρκεια της Covid-19, η αντίληψη του κινδύνου επηρέασε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μειώνοντας τη θετική στάση απέναντι στο ταξίδι και επηρεάζοντας την απόφαση για το ταξίδι και την επιλογή του προορισμού. Στη μελέτη αυτή ερευνάται πώς η αντίληψη κινδύνου και η ψυχολογική απόσταση επηρέασαν τις ταξιδιωτικές προθέσεις των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της Covid-19.
What Will Be the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Human Capital and Economic Growth? Evidence from Eurozone
Chaabouni, S.; Mbarek, M. B.
Journal of the Knowledge Economy, 2023, https://doi.org/10.1007/s13132-023-01328-3
Published: 18 March 2023
Αυτή η μελέτη παρέχει νέα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ ανθρώπινου κεφαλαίου και οικονομικής ανάπτυξης για 17 ευρωπαϊκές χώρες κατά τις περιόδους 2015-2019 και 2019-2022.
International Science Council, 2022, Paris, France, DOI: 10.24948/2022.03
Η νέα έκθεση του International Science Council, ως μέρος του Σχεδίου Δράσης για τα σενάρια έκβασης της πανδημίας COVID-19, παρουσιάζει διδάγματα και συστάσεις για να βοηθήσει όλες τις κυβερνήσεις στην ανταπόκρισή τους στην πανδημία μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Έχοντας συμβουλευτεί εκατοντάδες διεπιστημονικούς εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, η έκθεση επιδιώκει να υποστηρίξει τη μετατόπιση της σκέψης που απαιτείται για την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης «κοσμοθεωρίας» των πανδημιών και άλλων παρόμοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Understanding Risks and Moral Emotions in the Context of COVID-19 Policy Making: The Case of the Netherlands
Roeser, S.
Philosophy of Engineering and Technology ; 40:201-214, 2022, https://doi.org/10.1007/978-3-031-08424-9_11
First Online: 14 September 2022
Σε αυτό το κεφάλαιο υποστηρίζεται ότι τα συναισθήματα μπορούν να βοηθήσουν να γίνουν ρητά σημαντικά ηθικά διλήμματα ως προς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πανδημία COVID-19 και να ληφθούν ηθικά δικαιολογημένες αποφάσεις. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Ολλανδία χειρίστηκε την πανδημία μέχρι στιγμής. Η συζήτηση αυτή στοχεύει να συμβάλει στην ηθικά καλύτερη και πιο κοινωνικά αποδεκτή λήψη αποφάσεων σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει η πανδημία COVID-19, καθώς και να διδαχθούμε μαθήματα για πιθανές μελλοντικές πανδημίες.
Understanding COVID-19 Vaccine Hesitancy Through an Organizational Behaviour Lens
Khan, Yasir H.; MacNeil, Drew, Bigelow, Jessica, Corvalan Cifuentes, Melissa-Zoraya, Rottar, Christine
Cureus 14(9): e29459, 2022, https://doi.org/10.7759/cureus.29459
Published: September 22, 2022
Ο δισταγμός απέναντι στον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 αποτέλεσε παγκοσμίως μία πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Η οργανωσιακή συμπεριφορά, η μελέτη των συμπεριφορών των ανθρώπων σε οργανωσιακά περιβάλλοντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των κινήτρων συμπεριφοράς που συμβάλλουν στον δισταγμό απέναντι στα εμβόλια και για την ανάπτυξη στοχευμένων στρατηγικών για την καταπολέμηση αυτών των κινήτρων και τη βελτίωση της αποδοχής του εμβολίου.
Sutcliffe, A., Bencomo, N., Darby, A., Paucar, L.H.G., Sawyer, P.
International Journal of Human-Computer Studies, Volume 180, December 2023, 103140, https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2023.103140
Available online 28 August 2023
Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου των αξιών στην αποδοχή της τεχνολογίας γενικά και στο πλαίσιο της εφαρμογής Covid Track and Trace App στη Βρετανία. Διεξήχθη έρευνα μέσω συνέντευξης για να αξιολογηθούν οι αντιλήψεις των χρηστών για τις αξίες γενικά, τις αξίες σε σχέση με την επιλογή προϊόντων πληροφορικής και τις αξίες που επηρέασαν την απόφαση λήψης (ή μη) της εφαρμογής NHS Covid-19 Track and Trace.
The political polarization of COVID-19 treatments among physicians and laypeople in the United States
Levin, Joel M; Bukowski, Leigh A; Minson, Julia A; Kahn, Jeremy M
Proc Natl Acad Sci U S A ; 120(7): e2216179120, 2023 Feb 14, https://doi.org/10.1073/pnas.2216179120
February 8, 2023
Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί διαφωνούν σχετικά με τα γεγονότα. Σε ποιο βαθμό η ειδίκευση μετριάζει αυτές τις διαφωνίες; Για να μελετηθεί αυτό το ερώτημα, συγκρίθηκε η πόλωση των πεποιθήσεων σχετικά με τις θεραπείες για την COVID-19 ανάμεσα σε μη ειδικούς και σε γιατρούς εντατικής θεραπείας.
The Impact of the COVID-19 Pandemic on Retail in City Centres
Lashgari, Yasaman S.; Shahab, Sina
Sustainability 2022, 14(18), 11463; https://doi.org/10.3390/su141811463
Published: 13 September 2022
Αυτό το έγγραφο διεξάγει μία συστηματική ανασκόπηση για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το λιανικό εμπόριο στα κέντρα των πόλεων έχει επηρεαστεί από την πανδημία. Προσφέρει επίσης πληροφορίες για την υποστήριξη της λήψης της βέλτιστης απόφασης σχετικά με το μέλλον του λιανεμπορίου στα κέντρα των πόλεων και παρέχει συστάσεις για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τα κέντρα των πόλεων.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Skalkos, D., Kalyva, Z.C., Kosma, I.S.
Sustainability 2023, 15(13), 9865, https://doi.org/10.3390/su15139865
Published: 21 June 2023

Pages