Επιστήμη Λήψης αποφάσεων

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

What Will Be the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Human Capital and Economic Growth? Evidence from Eurozone
Chaabouni, S.; Mbarek, M. B.
Journal of the Knowledge Economy, 2023, https://doi.org/10.1007/s13132-023-01328-3
Published: 18 March 2023
Αυτή η μελέτη παρέχει νέα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ ανθρώπινου κεφαλαίου και οικονομικής ανάπτυξης για 17 ευρωπαϊκές χώρες κατά τις περιόδους 2015-2019 και 2019-2022.
International Science Council, 2022, Paris, France, DOI: 10.24948/2022.03
Η νέα έκθεση του International Science Council, ως μέρος του Σχεδίου Δράσης για τα σενάρια έκβασης της πανδημίας COVID-19, παρουσιάζει διδάγματα και συστάσεις για να βοηθήσει όλες τις κυβερνήσεις στην ανταπόκρισή τους στην πανδημία μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Έχοντας συμβουλευτεί εκατοντάδες διεπιστημονικούς εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, η έκθεση επιδιώκει να υποστηρίξει τη μετατόπιση της σκέψης που απαιτείται για την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης «κοσμοθεωρίας» των πανδημιών και άλλων παρόμοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Understanding Risks and Moral Emotions in the Context of COVID-19 Policy Making: The Case of the Netherlands
Roeser, S.
Philosophy of Engineering and Technology ; 40:201-214, 2022, https://doi.org/10.1007/978-3-031-08424-9_11
First Online: 14 September 2022
Σε αυτό το κεφάλαιο υποστηρίζεται ότι τα συναισθήματα μπορούν να βοηθήσουν να γίνουν ρητά σημαντικά ηθικά διλήμματα ως προς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πανδημία COVID-19 και να ληφθούν ηθικά δικαιολογημένες αποφάσεις. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Ολλανδία χειρίστηκε την πανδημία μέχρι στιγμής. Η συζήτηση αυτή στοχεύει να συμβάλει στην ηθικά καλύτερη και πιο κοινωνικά αποδεκτή λήψη αποφάσεων σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει η πανδημία COVID-19, καθώς και να διδαχθούμε μαθήματα για πιθανές μελλοντικές πανδημίες.
Understanding COVID-19 Vaccine Hesitancy Through an Organizational Behaviour Lens
Khan, Yasir H.; MacNeil, Drew, Bigelow, Jessica, Corvalan Cifuentes, Melissa-Zoraya, Rottar, Christine
Cureus 14(9): e29459, 2022, https://doi.org/10.7759/cureus.29459
Published: September 22, 2022
Ο δισταγμός απέναντι στον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 αποτέλεσε παγκοσμίως μία πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Η οργανωσιακή συμπεριφορά, η μελέτη των συμπεριφορών των ανθρώπων σε οργανωσιακά περιβάλλοντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των κινήτρων συμπεριφοράς που συμβάλλουν στον δισταγμό απέναντι στα εμβόλια και για την ανάπτυξη στοχευμένων στρατηγικών για την καταπολέμηση αυτών των κινήτρων και τη βελτίωση της αποδοχής του εμβολίου.
The political polarization of COVID-19 treatments among physicians and laypeople in the United States
Levin, Joel M; Bukowski, Leigh A; Minson, Julia A; Kahn, Jeremy M
Proc Natl Acad Sci U S A ; 120(7): e2216179120, 2023 Feb 14, https://doi.org/10.1073/pnas.2216179120
February 8, 2023
Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί διαφωνούν σχετικά με τα γεγονότα. Σε ποιο βαθμό η ειδίκευση μετριάζει αυτές τις διαφωνίες; Για να μελετηθεί αυτό το ερώτημα, συγκρίθηκε η πόλωση των πεποιθήσεων σχετικά με τις θεραπείες για την COVID-19 ανάμεσα σε μη ειδικούς και σε γιατρούς εντατικής θεραπείας.
The Impact of the COVID-19 Pandemic on Retail in City Centres
Lashgari, Yasaman S.; Shahab, Sina
Sustainability 2022, 14(18), 11463; https://doi.org/10.3390/su141811463
Published: 13 September 2022
Αυτό το έγγραφο διεξάγει μία συστηματική ανασκόπηση για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το λιανικό εμπόριο στα κέντρα των πόλεων έχει επηρεαστεί από την πανδημία. Προσφέρει επίσης πληροφορίες για την υποστήριξη της λήψης της βέλτιστης απόφασης σχετικά με το μέλλον του λιανεμπορίου στα κέντρα των πόλεων και παρέχει συστάσεις για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τα κέντρα των πόλεων.
The first casualty of an epidemic is evidence
Bjørn Hofmann
Authorea, Wiley Open Research Preprints, DOI: 10.22541/au.159294179.97246402
June 23, 2020
Η COVID-19 έχει θέσει ένα ευρύ φάσμα πιεστικών ερωτημάτων, σχετικά με την ασθένεια, τον έλεγχο, την ανοσία, τη θεραπεία και τις επιπτώσεις. Οι ακραίες καταστάσεις, όπως οι πανδημίες, απαιτούν την άμεση λήψη πρωτόγνωρων μέτρων χωρίς να υπάρχουν τα απαιτούμενα δεδομένα για την εκτίμηση των κινδύνων και την εξάλειψη της ασάφειας, της αβεβαιότητας και της άγνοιας.
The Economy in the Time of Covid-19
World Bank, ISBN: 978-1-4648-1570-6, DOI 10.1596/978-1-4648-1570-6
Publication date (Online): April 14 2020 
Πολλές χώρες αγωνίζονται να περιορίσουν την εξάπλωση της επιδημίας Covid-19, αποφεύγοντας παράλληλα μια δραματική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η παρούσα έκθεση εξετάζει το πιθανό κόστος στον τομέα της υγείας, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα διαφορετικών πολιτικών περιορισμού και συζητά πόσο μεγάλο είναι το οικονομικό κόστος.
Donati, A. 
European Journal of Health Law, 29(1), 33-52. doi: https://doi.org/10.1163/15718093-bja10065
Online Publication Date: 04 Mar 2022
Η μελέτη εστιάζει στην αξιολόγηση των νομικών συνεπειών της απόφασης της Επιτροπής να χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας υπό όρους στα εμβόλια Covid-19 με σκοπό να καλλιεργήσει τη νομική συζήτηση για τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις των μέτρων δημόσιας υγείας που λαμβάνονται σε μια ατμόσφαιρα κινδύνου και αβεβαιότητας.
The choice between business travel and video conferencing after COVID-19 – Insights from a choice experiment among frequent travelers
Müller, Adrian, Wittmer, Andreas
Tourism Management, Volume 96, June 2023, 104688, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104688
Available online 22 November 2022
Η πανδημία COVID-19 έχει επιταχύνει την αντικατάσταση των επαγγελματικών ταξιδιών από την τηλεδιάσκεψη. Ωστόσο, η συμπεριφορά λήψης αποφάσεων σε σχέση με εικονικές εναλλακτικές όσων ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σκοπούς έχει ερευνηθεί ελάχιστα. Η παρούσα εργασία καλύπτει αυτό το κενό επανασχεδιάζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διερευνώντας τη θεμελιώδη επιλογή μεταξύ επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο και εικονικής επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας μια προσαρμοστική συνδυαστική ανάλυση που βασίζεται στην επιλογή.

Pages