Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Zeina Hassan Ousseiran, Youssef Fares & Wafaa Takash Chamoun
International Journal of Neuroscience, DOI: 10.1080/00207454.2021.1973000
Published online: 29 Sep 2021
Αυτή η συστηματική ανασκόπηση στοχεύει στη μελέτη και σύνοψη των διαφορετικών νευρολογικών εκδηλώσεων του ιού SARS-CoV-2, από 113 άρθρα, 25 αναδρομικές μελέτες και άλλες αναφορές, μελέτες περιπτώσεων κτλ.
Meta-Research: Citation needed? Wikipedia and the COVID-19 pandemic
Omer Benjakob, Rona Aviram, Jonathan Sobel
bioRxiv 2021.03.01.433379; doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.01.433379
Επιχειρείται η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Wikipedia αντιμετώπισε με επιτυχία την παραπληροφόρηση στην COVID-19
Lin Liu, Shu-Yu Ni, et al.
EClinicalMedicine, Volume 40, 2021, 101111, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101111.
Published:September 07, 2021
Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες παρατήρησης που περιλαμβάνουν κοόρτη και αφορούσαν σε εκτίμηση κινδύνου και συσχέτιση της ευαισθησίας για ψυχικές ή νευρολογικές διαταραχές και της σοβαρότητας νόσησης/θνησιμότητας από COVID-19

 

Di Gennaro, Francesco and Belati, et al.
Preprints with The Lancet, Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4099429
Posted: 4 May 2022
Επιχειρείταιι η σύνοψη της τρέχουσας βιβλιογραφίας σε σχέση με τη μακροχρόνια συμπτωματολογία της COVID, χρησιμοποιώντας συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση μελετών παρατήρησης. 
Liam Brierley
The Lancet Planetary Health, Volume 5, Issue 3, 2021, Pages e115-e117, https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00011-5.
Τα preprints άρθρα είχαν σαφή επίπτωση στη ευρεία και έγκαιρη διάδοση σημαντικών ερευνητικών ευρημάτων. Όμως για την αξιολόγηση της πραγματικής επίδρασής τους στην πανδημία θα απαιτηθούν σημαντικές βιβλιομετρικές έρευνες.
Tagini, S., Brugnera, A., Ferrucci, R., et al.
Appl Psychol Health Well‐Being. https://doi.org/10.1111/aphw.12274
First published: 15 April 2021
Διερευνώνται ποιοί είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την αντίληψη του κινδύνου για νόσηση από COVID‐19, μέσω ανάλυσης δημοσιευμάτων από τις πηγές PubMed, Scopus και Web of Science.
Khatter, A., Naughton, M., Dambha-Miller, H. and Redmond, P. 
Learned Publishing. https://doi.org/10.1002/leap.1403
Εξετάζεται η ποιότητα ερευνητικών δημοσιευμάτων που έχουν μεγάλη διάδοση, χρησιμοποιώντας βιβλιομετρική ανάλυση για την ποιότητα των αναφορών και περιεχομένου και τον κίνδυνο προκατάληψης
Taquet M, Dercon Q, Luciano S, Geddes JR, Husain M, Harrison PJ
PLoS Med 18(9): e1003773. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003773
Published: September 28, 2021
Η έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας 273.618 ασθενών που διαγνώστηκαν με COVID-19 και εκτίμησε τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιων συμπτωμάτων σε διαφορετικές ομάδες εντός του πληθυσμού στους 6 μήνες μετά τη διάγνωση. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση με τη γρίπη.
Downes, D.J., Cross, A.R., Hua, P. et al.
Nat Genet (2021). https://doi.org/10.1038/s41588-021-00955-3
Published: 04 November 2021
Σε αυτή τη μελέτη, αναγνωρίζεται το rs17713054 ως πιθανή αιτιολογική παραλλαγή και το LZTFL1 ως υποψήφιο γονίδιο τελεστή που συμβάλλει στην απενεργοποίηση ενός προστατευτικού μηχανισμού των επιθηλιακών κυττάρων των πνευμόνων, αυξάνοντας, πιθανόν, τον κίνδυνο για σοβαρή Covid-19.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Kamenidou, I.E.; Stavrianea, A.; Mamalis, S.; Mylona, I. 
International Journal of Environmental Research and Public Health 17(19):6964, DOI: 10.3390/ijerph17196964
September 2020

Pages