Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Di Gennaro, Francesco and Belati, et al.
Preprints with The Lancet, Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4099429
Posted: 4 May 2022
Επιχειρείταιι η σύνοψη της τρέχουσας βιβλιογραφίας σε σχέση με τη μακροχρόνια συμπτωματολογία της COVID, χρησιμοποιώντας συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση μελετών παρατήρησης. 
Liam Brierley
The Lancet Planetary Health, Volume 5, Issue 3, 2021, Pages e115-e117, https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00011-5.
Τα preprints άρθρα είχαν σαφή επίπτωση στη ευρεία και έγκαιρη διάδοση σημαντικών ερευνητικών ευρημάτων. Όμως για την αξιολόγηση της πραγματικής επίδρασής τους στην πανδημία θα απαιτηθούν σημαντικές βιβλιομετρικές έρευνες.
Tagini, S., Brugnera, A., Ferrucci, R., et al.
Appl Psychol Health Well‐Being. https://doi.org/10.1111/aphw.12274
First published: 15 April 2021
Διερευνώνται ποιοί είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την αντίληψη του κινδύνου για νόσηση από COVID‐19, μέσω ανάλυσης δημοσιευμάτων από τις πηγές PubMed, Scopus και Web of Science.
Khatter, A., Naughton, M., Dambha-Miller, H. and Redmond, P. 
Learned Publishing. https://doi.org/10.1002/leap.1403
Εξετάζεται η ποιότητα ερευνητικών δημοσιευμάτων που έχουν μεγάλη διάδοση, χρησιμοποιώντας βιβλιομετρική ανάλυση για την ποιότητα των αναφορών και περιεχομένου και τον κίνδυνο προκατάληψης
Taquet M, Dercon Q, Luciano S, Geddes JR, Husain M, Harrison PJ
PLoS Med 18(9): e1003773. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003773
Published: September 28, 2021
Η έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας 273.618 ασθενών που διαγνώστηκαν με COVID-19 και εκτίμησε τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιων συμπτωμάτων σε διαφορετικές ομάδες εντός του πληθυσμού στους 6 μήνες μετά τη διάγνωση. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση με τη γρίπη.
Downes, D.J., Cross, A.R., Hua, P. et al.
Nat Genet (2021). https://doi.org/10.1038/s41588-021-00955-3
Published: 04 November 2021
Σε αυτή τη μελέτη, αναγνωρίζεται το rs17713054 ως πιθανή αιτιολογική παραλλαγή και το LZTFL1 ως υποψήφιο γονίδιο τελεστή που συμβάλλει στην απενεργοποίηση ενός προστατευτικού μηχανισμού των επιθηλιακών κυττάρων των πνευμόνων, αυξάνοντας, πιθανόν, τον κίνδυνο για σοβαρή Covid-19.

How swamped preprint servers are blocking bad coronavirus research
Diana Kwon
Nature news, doi: 10.1038/d41586-020-01394-6
07 May 2020
Η επιστημονική έρευνα σχετική με την πανδημία είναι κρίσιμη και η διάθεσή της μέσα από αποθετήρια την κάνει γρήγορα διαθέσιμη. Τα αποθετήρια αξιολογούν προσεκτικά τις εργασίες που κατατίθενται προκειμένου να αποτρέψουν την διακίνηση κακής ποιότητας έρευνα.

Nature 596, 327-328 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02187-1
12 August 2021
Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα, η Delta φαίνεται οτι μπορεί να εξαπλωθεί πιο εύκολα από τις άλλες παραλλαγές του κορωνοϊού μεταξύ ανθρώπων που εμβολιάστηκαν κατά της COVID-19. Όμως βασικά ερωτήματα παραμένουν.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Kamenidou, I.E.; Stavrianea, A.; Mamalis, S.; Mylona, I. 
International Journal of Environmental Research and Public Health 17(19):6964, DOI: 10.3390/ijerph17196964
September 2020
Frideriki Poutoglidou, Athanasios Saitis & Dimitrios Kouvelas
Expert Review of Respiratory Medicine, DOI: 10.1080/17476348.2021.1951239
Published online: 08 Jul 2021

Pages