Κοινωνική ψυχολογία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Cathy Creswell, Adrienne Shum, Samantha Pearcey, et al.
The Lancet Child & Adolescent Health, 2021, https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00177-2.
Published:June 24, 2021
Οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας, ιδίως για τους πιο μειονεκτούντες, υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης και της κάλυψης των αναγκών υποστήριξης για παιδιά και νέους.
Proceedings of the National Academy of Sciences Jun 2021, 118 (24) e2100411118; DOI: 10.1073/pnas.2100411118
June 15, 2021
Μέσα από τη μελέτη συγχρονικών και διαχρονικών στοιχείων δείχνεται οτι δεν είναι το φύλο ή η ηλικία, αλλά οι ψυχολογικές μεταβλητές, όπως η εμπιστοσύνη και οι κοσμοθεωρήσεις που επηρεάζουν έντονα τις αντιλήψεις των ανθρώπων για τον κίνδυνο και την αποδοχή των μέτρων. 
Mehta, P.
Journal of Public Affairs, e2709. https://doi.org/10.1002/pa.2709
First published: 09 June 2021
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει για την Εργασία από το Σπίτι, τη σχέση μεταξύ της αφοσίωσης στην εργασία και της αντιληπτής ευτυχίας των εργαζομένων.
Tunk, N., Kumar, A.A.
Curr Psychol (2022). https://doi.org/10.1007/s12144-021-02660-0
Published : 29 January 2022
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να συμβάλει στην έρευνα της δυνατότητας εργασίας από το σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid 19 και των διαφόρων παραγόντων της, όπως η εργασιακή απόδοση, η εργασιακή εξάρτηση, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η κοινωνική αλληλεπίδραση, ο ρόλος του προϊσταμένου και το εργασιακό περιβάλλον.
Jennifer D. Allen, Wenhui Feng, et al.
Preventive Medicine Reports, Volume 24, 2021, 101494, https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2021.101494.
December 2021
Πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή έρευνα σε δείγμα ενηλίκων στις ΗΠΑ, 1219 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω, για να εκτιμηθούν οι γνωστικές, συμπεριφορικές και κανονιστικές πεποιθήσεις που σχετίζονται με την άρνηση εμβολιασμού για COVID-19.
Matt C. Howard,
Personality and Individual Differences, Volume 168, 2021, 110335, ISSN 0191-8869, https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110335.
Στο άρθρο, υποστηρίζεται ότι ένας ισχυρός καθοριστικός παράγοντας της στάσης απέναντι στα μέτρα αναστολής των οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι η αλληλεπίδραση δύο χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των τάσεων για ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και των κοινωνικών τάσεων.
Travel intention determinants during COVID-19: The role of trust in government performance
Nguyen, Huan Minh, Phuc, Hung Nguyen, Tam, Duong Thien
Journal of Innovation & Knowledge, Volume 8, Issue 2, April–June 2023, 100341, https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100341
Available online 30 January 2023
Η νόσος του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) έχει αναγκάσει τους ειδικούς του τουρισμού να επινοήσουν αποτελεσματικούς τρόπους προσέλκυσης επισκεπτών. Με βάση το μοντέλο της θεωρίας της προγραμματισμένης συμπεριφοράς, αυτή η μελέτη δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εμπιστοσύνης των κατοίκων στο κυβερνητικό έργο, αντιληπτού κινδύνου και πρόθεσης ταξιδιού. Η μελέτη αυτή προσφέρει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ασφαλών τουριστικών πρακτικών και σχεδιασμού κατάλληλων προγραμμάτων ανάκαμψης της τουριστικής βιομηχανίας από την COVID-19.
Dumitrescu Delia, Trpkovic Mina
Front. Psychol., 14 March 2022 | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.846250
Εξετάζονται οι στρατηγικές χρήσεις μη λεκτικών και λεκτικών επιχειρημάτων για την προώθηση της παραπληροφόρησης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστότοπων κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε 16 ευρωπαϊκές χώρες.

Pages