Εργασιακές σχέσεις και Εργασία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Παναγιώτης Λιαργκόβας
ΚΕΠΕ, Αναλύσεις Επικαιρότητας, 5/2020
11 Μαΐου 2020
Pouliakas, Konstantinos,
IZA, Institute of Labor Economics,  Discussion Paper No. 13408, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3636637
Posted: 29 Jun 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Mehta, P.
Journal of Public Affairs, e2709. https://doi.org/10.1002/pa.2709
First published: 09 June 2021
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει για την Εργασία από το Σπίτι, τη σχέση μεταξύ της αφοσίωσης στην εργασία και της αντιληπτής ευτυχίας των εργαζομένων.
Gibbs, Michael and Mengel, Friederike and Siemroth, Christoph
 Working Paper Series, University of Essex and University of Essex - Department of Economics, Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3841457
May 7, 2021
Μελετάται η  παραγωγικότητα της εργασίας από το σπίτι [WFH] πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου της πανδημίας COVID-19.
Espinoza, Ricardo and Reznikova, Laura
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3712867
Posted: 20 Oct 2020
Με βάση τα δεδομένα από έρευνα του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες ενηλίκων (Survey of Adult Skills-PIAAC), φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι που κατέχουν υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων είναι πολύ πιο πιθανό να κάνουν τηλεργασία. Η πιθανότητα μειώνεται για τους εργαζόμενους χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση και με χαμηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων και γραμματισμού, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η πανδημία θα μπορούσε να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ανισότητες στην αγορά εργασίας.
World Bank Research and Policy Briefs No. 148384
19 May 2020
Αυτή η έκθεση παρουσιάζει την επίδραση της COVID-19 στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και εντοπίζει θέσεις εργασίας που δεν είναι απαραίτητες, ώστε να παραμείνου ανοιχτές, και που δεν μπορούν να εκτελεστούν από εξ' αποστάσεως. Αυτές οι θέσεις εργασίας  κινδυνεύουν περισσότερο και αντιπροσωπεύουν το 30% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που τείνουν να συγκεντρώνονται σε υποβαθμισμένες περιοχές, να έχουν χαμηλή αμοιβή, είναι επισφαλείς και απασχολούν δυσανάλογα νέους εργαζόμενους με χαμηλή μόρφωση και μετανάστες. Ελλείψει μιας θεραπείας μεγάλης κλίμακας  για την COVID-19, είναι πιθανό στο επόμενο διάστημα να ενταθούν οι προϋπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές και περιφερειακές ανισότητες.
Bernacki, Edward J. et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine: May 2021 - Volume 63 - Issue 5 - p 374-380, doi: 10.1097/JOM.0000000000002126
Αντικείμενο της μελέτης είναι να καθοριστεί οι εργαζόμενοι ποιών κλάδων είναι περισσότερο πιθανό  να αξιώσουν αποζημίωση λόγω COVID-19. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 11 πολιτείες των μεσοδυτικών ΗΠΑ και για 21,336 αιτήματα
What Do We Know about Co-Working Spaces? Trends and Challenges Ahead.
Berbegal-Mirabent J.
Sustainability. 2021; 13(3):1416. https://doi.org/10.3390/su13031416
Η μελέτη προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, προκειμένου να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες για τους εργασιακούς χώρους στην μετά την πανδημία εποχή.
Science, doi:10.1126/science.abl8715
Aug. 5, 2021
Η εστίαση στην ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων που προέκυψε από την τρέχουσα πανδημία, θα μπορούσε να επισπεύσει το τέλος της και ίσως και να αποτρέψει την επόμενη, ενώ μπορεί επίσης να φέρει ευρύτερες αλλαγές για καλύτερες συνθήκες εργασίας.
The Telework Virus: How the COVID-19 Pandemic Has Affected Telework and Exposed Its Implications for Privacy and Equality
Tammy Katsabian
Harvard Law School - Labor and Worklife Program
Posted: 1 Sep 2020
Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει αλλαγές στην αγορά εργασίας δημιουργώντας έναν υβριδικό χώρο εργασίας, το σπίτι-γραφείο (home-office). To σπίτι-γραφείο, αναπαράγει ανισότητες από τον ιδιωτικό βίο του υπαλλήλου, στο περιβάλλον εργασίας πχ το ρόλο του φύλου στο οικογενειακό περιβάλλον, τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες κτλ αλλά και το ανάποδο.

Pages