Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ), με κωδικό ΑΠ. 220/02.02.2021
02.02.2021 17.02.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ), με κωδικό ΑΠ. 214/01.02.2021
01.02.2021 16.02.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ) μερικής απασχόλησης, με κωδικό ΑΠ. 133/20.01.2021
20.01.2021 04.02.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ), με κωδικό ΑΠ. 1611/23.12.2020
23.12.2020 13.01.2021
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υποστήριξη του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση έργων»
14.12.2020 18.01.2021
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση πολιτικών για ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην ψηφιακή εποχή, στη βάση εμπειρικών δεδομένων (evidence based policies)»
14.12.2020 18.01.2021
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Μίσθωσης Ακινήτου
09.12.2020 18.01.2021
Συνοπτικός Διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την οριζόντια υποστήριξη της Πράξης», ΕΠΣΕΤΑΚ0401.
09.12.2020 04.01.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου, με κωδικό ΑΠ. 1365/19.11.2020
20.11.2020 07.12.2020
Προκήρυξη μίας(1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση δημόσιων πολιτικών για την έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία στη βάση στατιστικών και εμπειρικών δεδομένων (evidence baσed policies)»
20.11.2020 28.12.2020

Pages