Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ), Κωδικός ΑΠ. 596/22.05.2020
22.05.2020 07.06.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων εργασίας με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, Κωδικός ΑΠ. 590/21.05.2020
21.05.2020 05.06.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων εργασίας με Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, Κωδικός ΑΠ. 588/21.05.2020
21.05.2020 05.06.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων εργασίας με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, Κωδικός ΑΠ. 499/29.04.2020.
29.04.2020 15.05.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων εργασίας με Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, Κωδικός ΑΠ. 497/29.04.2020.
29.04.2020 15.05.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με κωδικό ΑΠ.245/06.03.2020
06.03.2020 22.03.2020
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Aπ’ Ευθείας Ανάθεση προμήθειας αγαθών με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και μερών/εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών» και κωδικό 2019/ΕΚΤ12 (Κωδικός: ΑΠ. 1428/06.12.2019)
06.12.2019 11.12.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Κωδικός: ΑΠ. 1348/28.11.2019)
29.11.2019 16.12.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Κωδικός: ΑΠ. 1318/28.11.2019)
28.11.2019 13.12.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Κωδικός: ΑΠ. 1316/28.11.2019)
28.11.2019 13.12.2019

Pages