Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου χρόνου (κωδικός: Α.Π. 245/08.03.2019)
08.03.2019 24.03.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη 2 Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: Α.Π. 145/19.02.2019)
19.02.2019 06.03.2019
Προκήρυξη Ανοιχτού Εθνικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε 2 Τμήματα για τις «Υπηρεσίες Συντήρησης κτηριακού, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού υπολογιστικού κέντρου (DATA CENTER) του ΕΚΤ/ΕΙΕ»
10.01.2019 04.02.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (κωδικός Α.Π. 1775/19.12.2018)
19.12.2018 07.01.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη 4 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (κωδικός ΑΠ.1672/10.12.2018)
10.12.2018 28.12.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (κωδικός Α.Π.: 1669/06.12.2018)
06.12.2018 21.12.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: Α.Π. 1665/05.12.2018)
05.12.2018 20.12.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: Α.Π. 1626/03.12.2018)
03.12.2018 18.12.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (κωδικός Α.Π.: 1619/29.11.2018)
29.11.2018 13.12.2018
Παράταση της από 13.11.2018 και με Aρ.Πρωτ.1541 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (κωδικός: Α.Π. 1615/28.11.2018)
28.11.2018 10.12.2018

Pages