Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων εργασίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (κωδικός: Α.Π. 586/22.05.2019)
22.05.2019 20.08.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (κωδικός ΑΠ.565/15.05.2019)
15.05.2019 30.05.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων εργασίας με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Xρόνου (κωδικός: Α.Π. 377/05.04.2019)
05.04.2019 30.06.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη 6 Συμβάσεων Εργασίας Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου (κωδικός: Α.Π. 343/29.03.2019)
29.03.2019 14.04.2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός "Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ"
22.03.2019 08.04.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου χρόνου (κωδικός: Α.Π. 245/08.03.2019)
08.03.2019 24.03.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη 2 Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: Α.Π. 145/19.02.2019)
19.02.2019 06.03.2019
Προκήρυξη Ανοιχτού Εθνικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε 2 Τμήματα για τις «Υπηρεσίες Συντήρησης κτηριακού, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού υπολογιστικού κέντρου (DATA CENTER) του ΕΚΤ/ΕΙΕ»
10.01.2019 04.02.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (κωδικός Α.Π. 1775/19.12.2018)
19.12.2018 07.01.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη 4 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (κωδικός ΑΠ.1672/10.12.2018)
10.12.2018 28.12.2018

Pages