Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010794
07.06.2022 22.06.2022
Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Ανάπτυξη Υποδομής Παροχής Υπηρεσιών Δεδομένων (ΥΠΥΔ)», κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ0201
24.05.2022 09.06.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1078/20.05.2022 για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ)
20.05.2022 06.06.2022
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Δημιουργία περιβάλλοντος (οργανωτικού, οργανωσιακού και κανονιστικού) και εξειδίκευση διαδικασιών και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας» και κωδικό ΤΑ0201
06.05.2022 10.06.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 771/12.04.2022 για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ)
13.04.2022 03.05.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 753/08.04.2022 για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ):
08.04.2022 27.04.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 755/08.04.2022 για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
08.04.2022 27.04.2022
Παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 607/18.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου
01.04.2022 18.04.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.696/31.03.2022 για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
31.03.2022 15.04.2022
Παράταση Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλούς Διαφύλαξης και Διατήρησης Ψηφιακών Αντικειμένων» και κωδικό ΕΠΣΕΤΑΚ0301
30.03.2022 20.05.2022

Pages