Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Aναβάθμιση διαδικτυακών πυλών της Πράξης ως προς την προσβασιμότητα και την φιλικότητα τους» και κωδικό ΕΠΣΕΤΑΚ0601

29.12.2022 έως 16.01.2023

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016), μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η τεχνολογική αναβάθμιση διαδικτυακών πυλών Πράξης ως προς την προσβασιμότητα και την φιλικότητά τους.

Οι ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες θα υλοποιηθούν μέσω των ακόλουθων Ενοτήτων Εργασίας:

ΕΕ1. Ανάλυση, μελέτη και υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων σε τρεις Διαδικτυακές Πύλες της Πράξης για την διασφάλιση της προσβασιμότητάς τους από ΑμΕΑ και της προσαρμοστικότητάς τους για κινητές συσκευές

ΕΕ2. Παρεμβάσεις σε τρείς Διαδικτυακές Πύλες της Πράξης για την βελτιστοποίηση της κάλυψης από μηχανές αναζήτησης και την παραγωγή αναφορών επισκεψιμότητας

Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 72262000-9: «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού».

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για επτά (7) μήνες.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 41.850,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 33.750,00 €.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016).

Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16.01.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Το Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.