Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Ασφάλεια δεδομένων & συστημάτων και νομικά θέματα Πράξης», κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ0601

05.01.2023 έως 20.01.2023

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τη διακήρυξη του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016), για το έργο με τίτλο «Ασφάλεια δεδομένων & συστημάτων και νομικά θέματα Πράξης», κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ0601, στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Ασφάλεια δεδομένων & συστημάτων και νομικά θέματα Πράξης», της Πράξης «Ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού δημόσια στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ – Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων για τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές», με κωδικό ΟΠΣ 5075083.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους.

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί προς Δημόσια Διαβούλευση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000025664.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχόλια, προτάσεις και ερωτήσεις μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τους κάτωθι κανόνες:

  • Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.
  • Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων σας δεν πρέπει να προσβάλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  • Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες στη διαβούλευση.
  • Απόρριψη σχολίων: Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις θα διαγράφονται από τον διαχειριστή της διαβούλευσης. Επίσης θα διαγράφονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από τον διαχειριστή ως καταχρηστικός.
  • Με τη συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση, γίνεται αποδεκτή η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του www.promitheus.gov.gr.
  • Στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ άμεσα και αυτόματα υποβάλλονται σχόλια σε μορφή κειμένου που καταχωρούνται στο ειδικό πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» με εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με επικόλληση κειμένου από αντιγραφή. Συνίσταται να αποφεύγονται οι ειδικοί χαρακτήρες. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η καταχώρηση σχεδίων, πινάκων, εικόνων κλπ. Επίσης, δεν είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή φωτογραφίες, τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της διαβούλευσης που αυτά αφορούν. Τα σχόλια αυτά προωθούνται στην αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τη διαβούλευση.
  • Τα σχόλια μπορούν να αφορούν μία παράγραφο ή μία ενότητα ή το σύνολο του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτό δηλώνεται στο πεδίο «Άρθρο» με περιγραφή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες.

Το ΕΚΤ, ως Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί τη Δημόσια Διαβούλευση, πρέπει να ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς που δύναται να συμμετέχουν σε αυτήν για τους ως άνω κανόνες υποβολής σχολίων.

Η διακήρυξη σε .pdf

Η πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης σε .dpf