Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» της Πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας – Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου και Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» και MIS 5044975.

20.12.2022 έως 09.01.2023
Α. Αντικείμενο Σύμβασης: Ανάπτυξη και αναβάθμιση της υποδομής e-Publishing και Ευρετηρίου ΑΚΕ
  Κωδικός: ΕΠΣΕΤAK/ΜΕ11/ΙΤ-9
  Διάρκεια: Από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.10.2023
  Ειδικότητα: ΠΕ/Πληροφορικής/Μηχανικός ΗΥ ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο τομέα της Πληροφορικής
  Αριθμός Συνεργατών: 1
Β. Αντικείμενο Σύμβασης: Υλοποίηση ενεργειών ψηφιακού μάρκετινγκ για τις παραγόμενες ή αναβαθμισμένες υπηρεσίες της Πράξη
  Κωδικός: ΕΠΣΕΤΑΚ/ΜΕ12/DM-1
  Διάρκεια: Από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.10.2023
  Ειδικότητα: ΠΕ Marketing / Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Πληροφορική ή ΠΕ σε συναφές αντικείμενο
  Αριθμός Συνεργατών: 1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 9η Ιανουαρίου 2023 (09.01.2023).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.