Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στατιστικά και δεδομένα για χρήση στην άσκηση δημόσιων πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων» της Πράξης «Ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού δημόσιας στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ – Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων για τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075083.

20.12.2022 έως 30.12.2022

Αντικείμενο Σύμβασης: Επιστήμονας για την σχεδίαση και την υλοποίηση αλγορίθμων και μηχανισμών σημασιολογικής συσχέτισης δεδομένων - Data Scientist / Software Engineer

Κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ01/ΜΕ07

Διάρκεια: Από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.10.2023.

Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικού ΗΥ ή Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής ή/και της Επιστήμης Δεδομένων

Αριθμός Συνεργατών: 1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 30η Δεκεμβρίου 2022 (30.12.2022).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.