Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας και τεκμηρίωση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5158667
05.01.2023 16.01.2023
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Aναβάθμιση διαδικτυακών πυλών της Πράξης ως προς την προσβασιμότητα και την φιλικότητα τους» και κωδικό ΕΠΣΕΤΑΚ0601
29.12.2022 16.01.2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» της Πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας – Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου και Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» και MIS 5044975.
20.12.2022 09.01.2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στατιστικά και δεδομένα για χρήση στην άσκηση δημόσιων πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων» της Πράξης «Ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού δημόσιας στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ – Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων για τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075083.
20.12.2022 30.12.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων που υλοποιεί το ΕΚΤ
09.12.2022 05.01.2023
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης & Λογιστικής Υποστήριξης του ΕΚΤ» και κωδικό 2022/ΕΚΤ10
09.12.2022 05.01.2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στατιστικά και δεδομένα για χρήση στην άσκηση δημόσιων πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού δημόσιας στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ - Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων για τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075083
02.12.2022 12.12.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008067.
30.11.2022 12.12.2022
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Προμήθεια εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού» και κωδικό ΔΣΠΕΚΤ0501
20.10.2022 28.11.2022
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Ανάπτυξη Υποδομής Παροχής Υπηρεσιών Δεδομένων (ΥΠΥΔ)» και κωδικό ΔΣΠΕΚΤ0201
15.09.2022 27.10.2022

Pages