Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ), με κωδικό ΑΠ. 1583/26.11.2021
26.11.2021 13.12.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με Α.Π. 1543/17.11.2021
17.11.2021 01.12.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με Α.Π. 1545/17.11.2021
17.11.2021 01.12.2021
Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης», κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ0301
09.11.2021 24.11.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με Α.Π. 1398/20.10.2021
21.10.2021 05.11.2021
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εξειδίκευση και ωρίμανση των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης», ΔΣΠΕΚΤ401
05.10.2021 22.10.2021
Ανακοίνωση προσφυγής σε διαπραγμάτευση για τη μίσθωση ακινήτου
22.09.2021 10.11.2021
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Β’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Δείκτες και δράσεις για ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού στην ψηφιακή εποχή»
08.09.2021 11.10.2021
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Β’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική μοντελοποίηση με εφαρμογές στην έρευνα και την επιχειρησιακή ανάλυση»
08.09.2021 11.10.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με κωδικό ΑΠ. 1079/30.07.2021
30.07.2021 23.08.2021

Pages