Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη επτά (7) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) Μερικής Απασχόλησης στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023» της Πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008067

25.07.2023 έως 04.08.2023
Αντικείμενο Σύμβασης: Συλλογή στοιχείων για την έρευνα για την καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων με περίοδο αναφοράς 2020 - 2022
Κωδικοί: 2023/OX/D_RIS30551 & 52 & 53 & 54 & 55 & 56 & 57
Διάρκεια: Aπό την ημερομηνία της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών
Ειδικότητα: Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ)
Αριθμός Συνεργατών: 7

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 (04.08.2023).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.