Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στατιστικά και δεδομένα για χρήση στην άσκηση δημόσιων πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων» της Πράξης «Ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού δημόσιας στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ – Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων για τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075083.

03.08.2023 έως 25.08.2023
Αντικείμενο Σύμβασης: Συμμετοχή σε εργασίες ελέγχου ορθής λειτουργίας λογισμικού και διαλειτουργικότητας πλατφορμών, υποστήριξης υπηρεσιών helpdesk, καθώς και ελέγχου συνόλων δεδομένων για σκοπούς στατιστικής πληροφόρησης
Κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ01/ΜΕ04
Διάρκεια: Aπό την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.12.2023
Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής
Αριθμός Συνεργατών: 1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 25η Αυγούστου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.