Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρντος για την κάλυψη μιας θέσης με Συμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με Κωδικό: ΑΠ.755/26.06.2020
26.06.2020 13.07.2020
Δημόσια Διαβούλευση προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης», κωδικός: ΕΠΣΕΤΑΚ0201
25.06.2020 20.07.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων με Συμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου με Κωδικό: ΑΠ.718/17.06.2020
17.06.2020 02.07.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ), Κωδικός ΑΠ. 596/22.05.2020
22.05.2020 07.06.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων εργασίας με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, Κωδικός ΑΠ. 590/21.05.2020
21.05.2020 05.06.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων εργασίας με Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, Κωδικός ΑΠ. 588/21.05.2020
21.05.2020 05.06.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων εργασίας με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, Κωδικός ΑΠ. 499/29.04.2020.
29.04.2020 15.05.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων εργασίας με Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, Κωδικός ΑΠ. 497/29.04.2020.
29.04.2020 15.05.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με κωδικό ΑΠ.245/06.03.2020
06.03.2020 22.03.2020
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Aπ’ Ευθείας Ανάθεση προμήθειας αγαθών με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και μερών/εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών» και κωδικό 2019/ΕΚΤ12 (Κωδικός: ΑΠ. 1428/06.12.2019)
06.12.2019 11.12.2019

Pages