Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Δημιουργία περιβάλλοντος (οργανωτικού, οργανωσιακού και κανονιστικού) και εξειδίκευση διαδικασιών και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας» και κωδικό ΤΑ0201

06.05.2022 έως 10.06.2022

Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016), μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου- ΣΤΥ και μελετητικών υπηρεσιών προκειμένου να εγκαθιδρυθεί περιβάλλον λειτουργίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και στις υπουργικές αποφάσεις, καθώς και να αναπτυχθούν και εφαρμοστούν σε οργανωτικό, κανονιστικό και επιχειρησιακό επίπεδο τα αρμόζοντα προκειμένου το ΕΚΤ να λειτουργήσει ως Εκτελεστικός Μηχανισμός του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας και να διασφαλιστεί η ποιότητα των μετρήσεων.

Ο Ανάδοχος, θα συνεργαστεί με την Ομάδα Έργου που συγκροτεί το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας και τεκμηρίωση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της παρούσας θα υλοποιηθούν μέσω των ακόλουθων Ενοτήτων Εργασίας:

ΕΕ1. Σχεδιασμός και εφαρμογή Οργανωτικού και Λειτουργικού Μοντέλου του Εκτελεστικού Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας (καλύπτοντας θέματα καθημερινής λειτουργίας όπως διαδικασίες, τυποποιημένα έντυπα, handbooks, συμφωνητικά συνεργασίας με φορείς που αναλαμβάνουν μετρήσεις κ.λπ.).

EE2. Σχεδιασμός μεθοδολογικής προσέγγισης και εφαρμογή της.

ΕΕ3. Λειτουργία ως Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) και υποστήριξη της Ομάδας Έργου (ΟΕ) του ΕΚΤ.

ΕΕ4. Προσδιορισμός απαιτήσεων για τη διάθεση των μετρήσεων από την Πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου.

ΕΕ5. Διαχείριση έργου.

Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 79400000-8: «Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης».

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δέκα οχτώ (18) μήνες.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 496.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 400.000,00 €.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016).

Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 10.06.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Το Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.