Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Συνοπτικός Διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την οριζόντια υποστήριξη της Πράξης», ΕΠΣΕΤΑΚ0401.
09.12.2020 04.01.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου, με κωδικό ΑΠ. 1365/19.11.2020
20.11.2020 07.12.2020
Προκήρυξη μίας(1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση δημόσιων πολιτικών για την έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία στη βάση στατιστικών και εμπειρικών δεδομένων (evidence baσed policies)»
20.11.2020 28.12.2020
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική γεωγραφία με εστίαση στις περιφερειακές πολιτικές που συνδέονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία»
20.11.2020 28.12.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου, με κωδικό ΑΠ. 1365/19.11.2020
20.11.2020 07.12.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με κωδικό ΑΠ. 1352/16.11.2020
16.11.2020 01.12.2020
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Λογιστηρίου και Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» - Ματαιώθηκε στις 27.11.2020
04.11.2020 04.11.2020
Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με αντικείμενο «Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης», ΕΠΣΕΤΑΚ0201
30.10.2020 07.12.2020
Συνοπτικός Διαγωνισμός: «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Λογιστηρίου και Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
29.09.2020 14.10.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μιας (1) θέσης με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με κωδικό ΑΠ. 1048/10.09.2020
10.09.2020 25.09.2020

Pages