Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης & Λογιστικής Υποστήριξης του ΕΚΤ» και κωδικό 2021/EKT13

09.12.2021 έως 28.12.2021

Διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 117  Ν. 4412/2016).

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης & Λογιστικής Υποστήριξης του ΕΚΤ». Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης που θα συναφθεί θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες Ενότητες Εργασίας:
- Εξειδικευμένες Οικονομικές - Λογιστικές υπηρεσίες
- Υποστηρικτικές υπηρεσίες Τμήματος Λογιστηρίου 
- Υποστηρικτικές εργασίες στον Προϋπολογισμό - Δημοσιονομική παρακολούθηση & αναφορές
- Υποστηρικτικές εργασίες  στην Οικονομική Παρακολούθηση
- Υποστηρικτικές  εργασίες στο  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας

Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79211000-6 «Λογιστικές υπηρεσίες» και 79412000-5: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης».

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 117.800,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 95.000,00 €.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 28.12.2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ επί της υπ΄ αριθμ. 1687/09.12.2021 Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 117  Ν. 4412/2016) με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης & Λογιστικής Υποστήριξης του ΕΚΤ» - Κωδικός: 2021/ΕΚΤ13 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 145866) για μετάθεση της καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής προσφορών για τη Δευτέρα 03 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. και της ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του  Διαγωνισμού για τη Δευτέρα 03 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Το Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.