Ανακοίνωση προσφυγής σε διαπραγμάτευση για τη μίσθωση ακινήτου

22.09.2021 έως 10.11.2021

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση των υπηρεσιών του.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της από 22.09.2021 και με αρ. πρωτ. 1263 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση και τις διατάξεις των άρθρων 26 έως 37 του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212), αναλογικά εφαρμοζόμενες.

Το μηνιαίο μίσθωμα είναι επιθυμητό να μην υπερβαίνει το ποσό των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, η οποία ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης τουλάχιστον για άλλα τρία (3).

Το ακίνητο είναι επιθυμητό να διαθέτει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον δύο χιλιάδων εννιακοσίων  (2.900) τ.μ. και μέχρι τα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (3.400) τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης, χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και συναφών χώρων.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ποσού είκοσι ενός χιλιάδων (21.000,00) ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1262/22.09.2021 περίληψη πρόσκλησης προσφυγής σε διαπραγμάτευση για τη Mίσθωση Aκινήτου ΕΚΤ (ΑΔΑ: 6ΥΣ046ΜΓ35-Ρ1Σ),
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1263/22.09.2021 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για τη Μίσθωση Ακινήτου EKT,
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 167/Γ.Δ/11.10.2021 Απόφαση Διοίκησης ΕΚΤ, περί παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης (ΑΔΑ: Ψ1ΝΔ46ΜΓ35-ΓΒΠ),
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 185/Γ.Δ/02.11.2021 Απόφαση Διοίκησης ΕΚΤ, περί νέας παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης (ΑΔΑ: Ψ19846ΜΓ35-Ω5Υ),

Τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ως εξής:

Υποβολή προσφορών 10 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά, οι όροι της Πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαπραγμάτευση και για το πλήρες κείμενο της σχετικής πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση αποστέλλεται email στη διεύθυνση: procurement@ekt.gr.