Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εξειδίκευση και ωρίμανση των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης», ΔΣΠΕΚΤ401

05.10.2021 έως 22.10.2021

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εξειδίκευση και ωρίμανση των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης» που αφορούν την Πράξη «Ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού δημόσιας στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ – Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων για τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5075083.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης που θα συναφθεί θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δύο (2) Ενότητες Εργασίας:
- Ενότητα Εργασίας 1: Ανάλυση, καταγραφή και τεκμηρίωση των υπηρεσιών για την ανάπτυξη της ΥΠΥΔ (Υποέργο 2 της Πράξης) και κοστολόγησή τους.
- Ενότητα Εργασίας 2: Μελέτη ανάλυσης και αποτελεσμάτων αναφορικά με την εξειδίκευση και την ωρίμανση των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης, η οποία θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές των Υποέργων της Πράξης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες μεταξύ αυτών.

Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72220000-3: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα» και 72246000-1: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων πληροφορικής».

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 54.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 44.032,26 €.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 22.10.2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00.

Το Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.