Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού και Έτοιμου Λογισμικού», κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ0501
06.09.2022 21.09.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1671/25.08.2022 για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΜΕ)
25.08.2022 09.09.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1661/23.08.2022 για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ)
24.08.2022 08.09.2022
Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Ανάπτυξη Υποδομής Παροχής Υπηρεσιών Δεδομένων (ΥΠΥΔ)», κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ0201
18.07.2022 02.08.2022
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Β’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτική και υπολογιστική ανάλυση βάσεων μεγάλων δεδομένων»
12.07.2022 26.08.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1370/23.06.2022 για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΜΕ)
23.06.2022 08.07.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1325/20.06.2022 για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ)
20.06.2022 05.07.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1265/08.06.2022 για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΜΕ)
08.06.2022 23.06.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1267/08.06.2022για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ)
08.06.2022 23.06.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010794
07.06.2022 22.06.2022

Pages