Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.226/03.02.2022 για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
03.02.2022 18.02.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.138_21.01.2022 για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
21.01.2022 07.02.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.123/19.01.2022 για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης
19.01.2022 03.02.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.73/17.01.2022 για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης Μίσθωσης Έργου
17.01.2022 31.01.2022
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της κτιριακής εγκατάστασης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)» και κωδικό 2022/EKT01
12.01.2022 28.01.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.1886/30.12.2021 για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
30.12.2021 17.01.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.1884/30.12.2021 για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ)
30.12.2021 17.01.2022
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Συμβουλευτικές και Μελετητικές Υπηρεσίες» και κωδικό ΔΣΠΕΚΤ0301
29.12.2021 21.01.2022
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης & Λογιστικής Υποστήριξης του ΕΚΤ» και κωδικό 2021/EKT13
09.12.2021 28.12.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) με κωδικό ΑΠ. 1585/26.11.2021
26.11.2021 13.12.2021

Pages