Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της κτιριακής εγκατάστασης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)» και κωδικό 2024/EKT01

09.02.2024 έως 27.02.2024

Διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 117  Ν. 4412/2016).

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης κτιριακής εγκατάστασης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)». Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης που θα συναφθεί θα παρασχεθούν υπηρεσίες φύλαξης της κτιριακής εγκατάστασης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), που κείται επί της Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο Τ.Κ. 17564 (NUTS EL 304).

Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79713000-5: Υπηρεσίες Φύλαξης.

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης κατά μέγιστο για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 105.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 85.000,00 €.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 27.02.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Το Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.