Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 755/08.04.2022 για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
08.04.2022 27.04.2022
Παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 607/18.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου
01.04.2022 18.04.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.696/31.03.2022 για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
31.03.2022 15.04.2022
Παράταση Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλούς Διαφύλαξης και Διατήρησης Ψηφιακών Αντικειμένων» και κωδικό ΕΠΣΕΤΑΚ0301
30.03.2022 20.05.2022
Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία περιβάλλοντος (οργανωτικού, οργανωσιακού και κανονιστικού) και εξειδίκευση διαδικασιών και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου», κωδικός: ΤΑ0201
17.03.2022 02.04.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 541/11.03.2022 για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
11.03.2022 28.03.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.460/03.03.2022 για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
03.03.2022 18.03.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.458/03.03.2022 για τη σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
03.03.2022 18.03.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.240/04.02.2022 για τη σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
04.02.2022 21.02.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.237/04.02.2022 για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
04.02.2022 21.02.2022

Pages