Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στατιστικά και δεδομένα για χρήση στην άσκηση δημόσιων πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού δημόσιας στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ - Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων για τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075083

02.03.2023 έως 13.03.2023
A. Αντικείμενο Σύμβασης: Συμμετοχή σε εργασίες παραγωγής και διάθεσης infographics, templates αναφορών, γραφημάτων και άλλων μορφών οπτικοποίησης
  Κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ01/ΣΕΟΧ10
  Διάρκεια: Aπό την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.10.2023
  Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών
  Αριθμός Συνεργατών: 1
B. Αντικείμενο Σύμβασης: Συμμετοχή σε εργασίες ανάπτυξης, ανάλυσης και διάθεσης βάσεων δεδομένων, καθώς και εργασίες δημιουργίας περιεχομένου στατιστικής πληροφόρησης
  Κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ01/ΣΕΟΧ11
  Διάρκεια: Aπό την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.10.2023
  Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών ή Οικονομικής Κατέυθυνσης
  Αριθμός Συνεργατών: 1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 (13.03.2023).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.