Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) στο πλαίσιο του Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΚΤ

05.01.2023 έως 18.01.2023
A. Αντικείμενο Σύμβασης: Μέλος Επιτελικής Μονάδας Συντονισμού Έργων
και Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας – Βοηθός Διαχείρισης έργου/ Assistant Project Manager
  Κωδικός: 2022/ΣΕΟΧ/ΕΚΤ12
  Διάρκεια: Aπό την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.12.2023
  Ειδικότητα: ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικών ή Οικονομικών ή Τεχνολογικών Επιστημών
  Αριθμός Συνεργατών: 1
B. Αντικείμενο Σύμβασης: Εφαρμογή ορθών στατιστικών μεθοδολογιών
και των αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής στις ευρωπαϊκές και εθνικές στατιστικές του ΕΚΤ
  Κωδικός: 2022/ΣΕΟΧ/ΕΚΤ13
  Διάρκεια: Aπό την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.12.2023
  Ειδικότητα: ΠΕ Στατιστικής ή Μαθηματικών ή Οικονομικών Επιστημών
  Αριθμός Συνεργατών: 1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων κατόπιν σχετικής παράτασης ορίζεται η Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 (18.01.2023).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Παράταση της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.