Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) Μερικής Απασχόλησης στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023» της Πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008067.

18.01.2023 έως 30.01.2023

Αντικείμενο Σύμβασης: Συλλογή στοιχείων για δαπάνες και προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη με έτος αναφοράς το 2022

Κωδικοί: 2023/OX/D_RIS30543 & 44 & 45 & 46 & 47

Διάρκεια: από την ημερομηνία της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

Ειδικότητα: Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ)

Αριθμός Συνεργατών: 5

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 30η Ιανουαρίου 2023 (30.01.2023).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.