Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας και τεκμηρίωση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5158667

05.01.2023 έως 16.01.2023

Αντικείμενο Σύμβασης: Υλοποίηση Μετρήσεων και Ανάλυση Δεδομένων Διοικητικών Βαρών – Μέλος Ομάδας Έργου Εκτελεστικού Μηχανισμού

Κωδικός: ΤΑ01/ΣΕΟΧ02 & ΤΑ01/ΣΕΟΧ03

Διάρκεια: από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.12.2024

Ειδικότητα: ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικού

Αριθμός Συνεργατών: 2

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων κατόπιν δεύτερης σχετικής παράτασης ορίζεται η Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 (16.01.2023).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Δεύτερη Χρονική Παράταση της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.