Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων που υλοποιεί το ΕΚΤ

09.12.2022 έως 05.01.2023
Α. Αντικείμενο Σύμβασης: Υλοποίηση δράσεων καινοτομίας
του έργου EEN-Hellas 2025 με εξειδίκευση στο τομέα της βιωσιμότητας
  Κωδικός: 2022/ΟΧ/ΕΕ07
  Διάρκεια: Από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.12.2023
  Ειδικότητα: ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού
  Αριθμός Συνεργατών: 1
Β. Αντικείμενο Σύμβασης: Υλοποίηση δράσεων καινοτομίας
του έργου EEN-Hellas 2025 και συναφών έργων
  Κωδικός: 2022/ΟΧ/ΕΕ08
  Διάρκεια: Από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.12.2023
  Ειδικότητα: ΠΕ σε Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού
  Αριθμός Συνεργατών: 1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 5η Ιανουαρίου 2023 (05.01.2023).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.