Περιβαλλοντική υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Robin Fears, William Gillett, Andy Haines, Michael Norton, Volker ter Meulen
The Lancet, Planetary Health, VOLUME 4, ISSUE 9, E383-E384, SEPTEMBER 01, 2020, DOI:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30176-5
Published:September, 2020
Η εξάπλωση του COVID-19 συνεχίζει να παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις παγκοσμίως, επηρεάζοντας άτομα, οικογένειες, κοινότητες, υπηρεσίες υγείας και οικονομίες. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τον περιορισμό της πανδημίας, σε συνδυασμό με τη σταδιακή επανεκίνησης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Jason S. Hoffman, Matthew Hirano, et al.
Science of The Total Environment, Volume 821, 2022, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152790.
Σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε μια μέθοδος για την ανίχνευση του RNA SARS-CoV-2 στα φίλτρα αέρα των δημόσιων λεωφορείων, αποκαλύπτοντας ότι τα φίλτρα αέρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παθητικοί υφασμάτινοι αισθητήρες για την ανίχνευση της παρουσίας του ιού.

On Covid-19: New Implications of Job Task Requirements and Spouse's Occupational Sorting
Warn N. Lekfuangfu, et al.
SSRN, DOI 10.2139/ssrn.3583954
Posted: 24 Apr 2020
Η πανδημία έχει διαταράξει την αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή με πολλούς τρόπους. Σε αυτό το άρθρο δημιουργείται ένα νέο σύνολο δεικτών που σχετίζονται με την πανδημία, για δύο βασικές διαστάσεις (i) το βαθμό στον οποίο οι θέσεις εργασίας μπορούν μεταβούν σε εργασία από το σπίτι. και (ii) τον βαθμό κινδύνου έκθεσης στη νόσο, στο περιβάλλον εργασίας. Η αλληλεπίδραση αυτών των δύο διαστάσεων βοηθά στον προσδιορισμό των ομάδων εργαζομένων που είναι πιο ευάλωτες σε απώλειες εισοδήματος και ποιες ομάδες επαγγελμάτων θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Minimising the present and future plastic waste, energy and environmental footprints related to COVID-19
Jiří Jaromír Klemeš,  Yee Van Fan, Raymond R. Tan, and Peng Jiang
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020 Jul; 127: 109883, doi: 10.1016/j.rser.2020.109883
Published online 2020 Apr 27
Η πανδημία COVID-19 έχει σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες αναφορικά με τη χρήση πλαστικών, αλλά τα επείγοντα ζητήματα υγείας έχουν επισκιάσει κατά πολύ αυτές τις επιπτώσεις. Αξιολογείται ο αντίκτυπος της πανδημίας στον κύκλο ζωής διαφόρων πλαστικών αντικειμένων, ιδίως εκείνων που χρησιμοποιούνται για την προσωπική προστασία και κατά την υγειονομική περίθαλψη. Το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα από αυτά τα είδη αυξήθηκε ραγδαία παγκοσμίως, ενώ ανακύπτουν κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης επικίνδυνου παθογόνου φορτίου σε ιατρικά και οικιακά απόβλητα. Συζητείται η ανάγκη περαιτέρω έρευνας και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών πολιτικών διαχείρισης σε όλο τον κόσμο.
Ethan Goffman
Sustainability: Science, Practice and Policy, Volume 16, Issue 1, 10 December 2020, Pages 48-52, DOI: 10.1080/15487733.2020.1765678
Η πανδημία Covid-19 δίνει την ευκαιρία για ένα νέο είδος παγκοσμιοποίησης, στην οποία οι άνθρωποι ζουν μια περισσότερο προσαρμοσμένη σε τοπικό επίπεδο ζωή, από ό, τι τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά με μεγαλύτερη παγκόσμια ευαισθητοποίηση και παγκόσμια συνεργατική ηθική. 
Chemistry World, 15 APRIL 2021
Οι διαταραχές από την πανδημία COVID-19 άλλαξαν τον όγκο των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Όμως ο τρόπος που θα ανασυνταχθεί ο κόσμος μας μετά το πέρας της κρίσης Covid-19 θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή.
Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe
Athanasios Damialis, et al. 
Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2021, 118 (12) e2019034118; DOI: 10.1073/pnas.2019034118
Χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο δεδομένων από 130 σταθμούς, σε 31 χώρες και πέντε ηπείρους για να διερευνηθεί εάν η αερομεταφερόμενη γύρη, σε συνέργεια με την υγρασία και τη θερμοκρασία, επηρεάζει το ποσοστό μόλυνσης από SARS-CoV-2.
Global Crisis Leadership for Disease‐Induced Threats: One Health and Urbanisation
John Connolly
Global Policy, DOI: 10.1111/1758-5899.12806
First published: 19 March 2020
Ο όρος "One Health" (OH) έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική και σημαντική θέση στις συζητήσεις που σχετίζονται με την ανάγκη μιας παγκόσμιας πολιτικής για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την επικαιροποίηση των πολεοδομικών πολιτικών και των πολιτικών υγείας. Αυτό το άρθρο εξετάζει τις πολυεπίπεδες διαστάσεις του OH, με ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους που συνδέονται με την αύξηση της αστικοποίησης και τις απειλές που προκαλούν οι ασθένειες  από τη επαφή ζώου-ανθρώπου (π.χ. Corona virus, Ebola, γρίπη των πτηνών, ο ιός Q)
Hasan, Neaz A. et al.
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3722737
Department of Aquaculture, Bangladesh Agricultural University
Posted: 24 Nov 2020 
Η αργή αποικοδόμηση του πολυπροπυλενίου και του πολυαιθυλενίου που προέρχονται από τις μάσκες οδηγεί σε τεράστια ρύπανση από μικροπλαστικά στα υδάτινα περιβάλλοντα. Διατυπώνονται ορισμένες συστάσεις για τον μετριασμό αυτών των χρόνιων επιπτώσεων στο περιβάλλον.
European Green Deal as social vaccine to overcome COVID-19 health & economic crisis
Leonardo Becchetti, et al.
The Lancet Regional Health – Europe, Volume 2, March 2021, 100032, DOI:https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100032
Published: February 02, 2021
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, απαιτείται μια προσέγγιση που θα αποτελέσει ένα «κοινωνικό εμβόλιο» για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων και ανισοτήτων για την υγεία. 

Pages