Μετεωρολογία και Επιστήμες της ατμόσφαιρας

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Monitoring Air Pollution in Greek Urban Areas During the Lockdowns, as a Response Measure of SARS-CoV-2 (COVID-19)
Avdoulou, M. M.; Golfinopoulos, A. G.; Kalavrouziotis, I. K.
Water, Air, & Soil Pollution; 234(1):13, 2023, https://doi.org/10.1007/s11270-022-06024-7
Published 23 December 2022

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

James D Ford, Carol Zavaleta-Cortijo, Triphini Ainembabazi, Cecilia Anza-Ramirez, Ingrid Arotoma-Rojas, Joana Bezerra, Victoria Chicmana-Zapata, Eranga K Galappaththi, Martha Hangula, Christopher Kazaana, Shuaib Lwasa, Didacus Namanya, Nosipho Nkwinti, Richard Nuwagira, Samuel Okware, Maria Osipova, Kerrie Pickering, Chandni Singh, Lea Berrang-Ford, Keith Hyams, J Jaime Miranda, Angus Naylor, Mark New, Bianca van Bavel in collaboration with theCOVID Observatory
The Lancet Planetary Health, Volume 6, Issue 10, Pages e825 - e833, https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00174-7
Published: October, 2022
Σε αυτήν την Προσωπική άποψη εξηγούνται οι τρόποι με τους οποίους οι κλιματικοί κίνδυνοι επηρεάζουν τη μετάδοση, την αντίληψη, την απόκριση και τη βιωμένη εμπειρία της COVID-19.