Πληροφορική της υγείας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Managing COVID-19-related knowledge: A smart cities perspective
Abdalla, W.; Renukappa, S.; Suresh, S.
Knowledge and Process Management ; 30(1):87-109, 2023, https://doi.org/10.1002/kpm.1706
First published: 14 March 2022
Η αποτελεσματική διαχείριση της COVID-19 και η επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της πρόληψης έναντι της επιδημίας απαιτούν ταχεία ανταπόκριση και άμεσες λύσεις, την ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης γνώσης και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων και των διαχειριστικών προσπαθειών. Η αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογιών έξυπνων πόλεων προσφέρει διάφορες τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν την απόκτηση, την κοινή χρήση και τη μεταφορά γνώσης. Ωστόσο, οι επαγγελματίες διαχείρισης γνώσης και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις για τη διαχείριση των τεράστιων δεδομένων που παράγονται από τις διάφορες πλατφόρμες έξυπνων πόλεων. Η διαχείριση της γνώσης που σχετίζεται με την COVID-19 απαιτεί φιλτράρισμα, καθαρισμό, διατήρηση και κοινή χρήση μόνο χρήσιμων δεδομένων. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τη διαχείριση της γνώσης που σχετίζεται με την COVID-19 από την οπτική γωνία των έξυπνων πόλεων.
Management of Cancer Patients in the COVID-19 Crisis Using Telemedicine: A Systematic Review
Salehi, Fatemeh; Mashhadi, Leila; Khazeni, Kamran; Ebrahimi, Zahra
Stud Health Technol Inform ; 299: 118-125, 2022, https://doi.org/10.3233/SHTI220969
Published 2022 Nov 03
Η τηλεϊατρική μπορεί να προσφέρει μια λύση για τη διαχείριση ασθενειών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση στοχεύει να διερευνήσει τον ρόλο της τηλεϊατρικής για τη διαχείριση ασθενών με καρκίνο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Internet of Medical Things-Based COVID-19 Detection in CT Images Fused with Fuzzy Ensemble and Transfer Learning Models
Mahanty, Chandrakanta; Kumar, Raghvendra; Patro, S Gopal Krishna
New Gener. Comput. 40, 1125–1141 (2022). https://doi.org/10.1007/s00354-022-00176-0
Published 16 June 2022
Ένας από τους πιο δύσκολους τομείς έρευνας στη σημερινή βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 είναι η ακριβής ανίχνευση του κορωνοϊού. Λόγω του χαμηλού ποσοστού αποτυχίας ανίχνευσης της μόλυνσης και της υψηλής ευαισθησίας της, η απεικόνιση με αξονική τομογραφία θώρακα (CT) έχει προταθεί ως βιώσιμη τεχνική για τη διάγνωση της COVID-19 σε μια σειρά πρόσφατων κλινικών ερευνών. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια πλατφόρμα που βασίζεται στο Internet of Medical Things (IoMT) για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της αναγνώρισης της COVID-19.
Integrated Data Analysis Uncovers New COVID-19 Related Genes and Potential Drug Re-Purposing Candidates
Xenos, Alexandros; Malod-Dognin, Noël; Zambrana, Carme; Przulj, Natasa
Int. J. Mol. Sci. 2023, 24(2), 1431; https://doi.org/10.3390/ijms24021431
Published: 11 January 2023
Η πανδημία COVID-19 είναι μια οξεία και ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια κρίση υγείας. Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η μοριακή βάση αυτής της ασθένειας και να σχεδιαστούν θεραπευτικές στρατηγικές, η μελέτη βασίστηκε στην ιδέα που έχει προταθεί πρόσφατα ενός ολοκληρωμένου κυττάρου, του iCell, που συνδυάζει τρία δίκτυα omics. Η μεθοδολογία  αυτή εφαρμόστηκε για την κατασκευή iCells μολυσμένων και ελέγχου, χρησιμοποιώντας δεδομένα γονιδιακής έκφρασης από δείγματα ασθενών και τρεις κυτταρικές σειρές.
Emily R Pfaff, Andrew T Girvin, et al.
The Lancet Digital Health, 2022, https://doi.org/10.1016/S2589-7500(22)00048-6.
Available online 16 May 2022
Χρησιμοποιώντας το αποθετήριο ηλεκτρονικών αρχείων υγείας του National COVID Cohort Collaborative (N3C), αναπτύχθηκαν μοντέλα μηχανικής μάθησης XGBoost για τον εντοπισμό πιθανών ασθενών με μακρά COVID
How COVID broke the evidence pipeline
Helen Pearson
Nature 593, 182-185 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01246-x
12 May 2021
Κατά τη διάρκεια της  πανδημικής κρίσης, δοκιμάστηκε υπό συνθήκες στρες ο τρόπος που ο κόσμος παράγει δεδομένα - και αποκλύφθηκαν πολλές αδυναμίες.
Geographical patterns of social cohesion drive disparities in early COVID infection hazard
Loring J. Thomas, et al.
PNAS, March 14, 2022 | 119 (12) e2121675119 | https://doi.org/10.1073/pnas.2121675119
Χρησιμοποιώντας υπολογιστικά μοντέλα, εξετάζονται οι τις επιπτώσεις της τοπικής συνοχής στην εξάπλωση του COVID-19 στα δίκτυα κοινωνικών επαφών για την πόλη του Σαν Φρανσίσκο, διαπιστώνοντας ότι περισσότερες πρώιμες μολύνσεις από COVID-19 συμβαίνουν σε περιοχές με ισχυρή τοπική συνοχή.
From COVID-19 Pandemic to Patient Safety: A New "Spring" for Telemedicine or a Boomerang Effect?
De Micco, Francesco; Fineschi, Vittorio; Banfi, Giuseppe; Frati, Paola; Oliva, Antonio; Travaini, Guido Vittorio; Picozzi, Mario; Curcio, Giuseppe; Pecchia, Leandro; Petitti, Tommasangelo; Alloni, Rossana; Rosati, Enrico; De Benedictis, Anna; Tambone, Vittoradolfo
Front Med (Lausanne) ; 9: 901788, 2022, https://doi.org/10.3389/fmed.2022.901788
Published: 15 June 2022
Αυτό το άρθρο εξετάζει τα προφίλ κινδύνου της τηλεϊατρικής και προτείνει μια δήλωση θέσης σχετικά με τη διαχείριση του κλινικού κινδύνου για την υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης στην ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται μέσω της τηλεϊατρικής.
Exploring the factors that affect user experience in mobile-health applications: A text-mining and machine-learning approach
Pal, Shounak, Biswas, Baidyanath, Gupta, Rohit, Kumar, Ajay, Gupta, Shivam
Journal of Business Research, Volume 156, February 2023, 113484, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113484
Available online 2 December 2022
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για πλατφόρμες υγείας για κινητές συσκευές (mHealth) λόγω της πανδημίας COVID-19 και της προτίμησης για παράδοση κατ' οίκον. Ωστόσο, οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία των χρηστών και τα επίπεδα ικανοποίησης από αυτές τις πλατφόρμες, με βάση κριτικές πελατών, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητοι στην ακαδημαϊκή έρευνα. Το εμπειρικό πλαίσιο που προτάθηκε σε αυτό το έγγραφο αντιμετώπισε αυτό το ερευνητικό κενό αναλύοντας τα σχόλια των χρηστών που δεν παρακολουθούνται, για ορισμένες δημοφιλείς πλατφόρμες mHealth.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

How 3D printing and social media tackles the PPE shortage during Covid – 19 pandemic
Nick Vordos, Despina A. Gkika, George Maliaris, Konstantinos E. Tilkeridis, Athanasios Ch. Mitropoulos
Safety Science, Volume 1, 30October 2020, Article 104870, doi: 10.1016/j.ssci.2020.104870
Published online: Jun 7, 2020  

Pages