Πληροφορική της υγείας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Artificial intelligence in COVID-19 drug repurposing
Yadi Zhou, Prof Fei Wang, Prof Jian Tang, et al.
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30192-8
Published:September 18, 2020
Η επαναστόχευση φαρμάκων είναι μια τεχνική με την οποία τα υπάρχοντα φάρμακα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία νέων ασθενειών, όπως η  COVID-19, με πολλά ωφέλη όπως μειωμένους χρόνους ανάπτυξης και μειωμένο συνολικό κόστος. Σε αυτήν την εργασία, παρουσιάζονται οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, των μεγάλων δεδομένων και της πληροφορικής της ιατρικής, για την επιτάχυνση της επαναστόχευσης φαρμάκων στον καιρό της πανδημίας COVID-19.
Ahmed, I., Jeon, G. & Chehri, A.
Computing (2022). https://doi.org/10.1007/s00607-021-00992-0
Published10 January 2022
Η παρούσα εργασία παρουσίασε ένα έξυπνο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με δυνατότητα IoT για τον αυτόματο έλεγχο σε εικόνες ακτινογραφίας θώρακα και την ταξινόμηση μεταδοτικών ασθενειών (πχ.πνευμονία, COVID-19)
E. Waltz
IEEE Spectrum, vol. 57, no. 10, pp. 24-67, Oct. 2020, doi: 10.1109/MSPEC.2020.9205545.
29 Sep 2020
Υπάρχουν λίγα πολύτιμα μόρια που θα μπορούσαν να τερματίσουν την πανδημία COVID τα οποία κρύβονται μεταξύ εκατομμυρίων που δεν μπορούν. Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να τα εντοπίσει εγκαίρως;
Gauri Deshpande, Anton Batliner, Björn W. Schuller
Pattern Recognition, Volume 122, 2022, 108289, https://doi.org/10.1016/j.patcog.2021.108289.
Διερευνάται μια αυτοματοποιημένη προσέγγιση για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της ύπαρξης της C19 ή των συμπτωμάτων της, μέσω της χρήσης των ανθρώπινων ηχητικών σημάτων και την αναγνώριση προτύπων, τεχνική που βασίζεται στην ΤΝ.
Braswell, Matthew et al.
OTA International: December 2021 - Volume 4 - Issue 4 - p e155 doi: 10.1097/OI9.0000000000000155
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει τις πιθανές ανισότητες στην πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών τηλεϊατρικής κατά τη γρήγορη μετάβαση σε εικονική κλινική κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
A call to strengthen data in response to COVID-19 and beyond
Natasha Azzopardi-Muscat,  Hans Henri P Kluge,  Samira Asma, David Novillo-Ortiz
Journal of the American Medical Informatics Association, ocaa308, https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa308
Published: 22 December 2020
Για να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες αποφάσεις που σχετίζονται με την δημόσια υγεία και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας βασίζονται σε δεδομένα, χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης των  δεδομένων, με σαφή μηχανισμό συντονισμού, καθορισμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες και σαφή πολιτική για την διακίνησή τους.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

AI Transforming Healthcare Management during COVID-19 Pandemic
Iris - Panagiota Efthymiou - Egleton, Symeon Sidiropoulos, Dimitrios Kritas, Athanassios Vozikis, Paraskevi Rapti and Kyriakos Souliotis
HAPSc Policy Briefs Series, 1(1): 130-138 (2020)
Posted: 05 Nov 2020
Αυτή η εργασία συζητά το ρόλο και την αξία της τεχνητής νοημοσύνης στην πρόοδο της υγειονομικής περίθαλψης και στον μετασχηματισμό διαφόρων συναφών τομέων. 

Pages