Εργασιακές σχέσεις και Εργασία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Al-Azri, N.
Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1-8. doi:10.1017/dmp.2020.449
Published online by Cambridge University Press: 19 November 2020
Στον τομέα της υγείας, η οποιαδήποτε νομική ασάφεια αναφορικά με τη νομική ευθύνη και την ασυλία των εργαζομένων, δημιουργεί ανασφάλεια και ανησυχία. Το άρθρο επισημαίνει γιατί είναι απαραίτητη η ηθική και νομική σαφήνεια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης καταστροφών και έκτακτων αναγκών, για ένα ισχυρό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και ώστε οι εργαζόμενοι να λειτουργούν σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
Schade HM, Digutsch J, Kleinsorge T, Fan Y.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(10):5149. https://doi.org/10.3390/ijerph18105149
Διερευνάται πόσο καλά εργάστηκαν και αισθάνθηκαν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη νέα κατάσταση, κατά τη διάρκεια δύο εργάσιμων εβδομάδων, με στοιχεία από 199 Γερμανούς υπαλλήλους - 56% από αυτούς γυναίκες, 24% με καθήκοντα φροντίδας παιδιών.
OECD (2020)
Teaching in Focus, No. 36, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/05da3183-en
Με το ξέσπασμα της κρίσης COVID-19, οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στο προσκήνιο και έπρεπε να διδάξουν σε ένα νέο πλαίσιο διαδικτυακής επκοινωνίας και αβεβαιότητας σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων. Αυτή η κατάσταση, πρόσθεσε νέες απαιτήσεις και πιέσεις σε μια ήδη ευαίσθητη εργασία και ενδέχεται να έχει επηρεάσει σημαντικά την ικανοποίηση και το άγχος της εργασίας των εκπαιδευτικών.

From Inemployment to Unemployment Worldwide: Post-COVID-19
Mario Arturo, Ruiz Estrada
SSRN, https://ssrn.com/abstract=3612663
Posted: 28 May 2020
Η μελέτη προσπαθεί κυρίως να καλύψει το πρόβλημα της μεγάλης αβεβαιότητας κατά την προσπάθεια εκτίμησης της έντασης των επιπτώσεων στον πληθωρισμό και την ανεργία από την πανδημία COVID-19, εισάγοντας το COVIDECONOMICS-19-Simulator, ένα νέο εργαλείο. Επίσης, αυτό το άρθρο εισάγει τον νέο όρο  «Inemployment», που ορίζεται ως η πλήρης ή μερική στάση της εργασίας ή το "κλείδωμα" από τυχόν μεταδοτικές ασθένειες (επιδημίες ή πανδημία), φυσικές καταστροφές ή κοινωνικές συγκρούσεις (πόλεμος). Αυτού του είδους η ανεργία μπορεί να θεωρηθεί ως προ-στάδιο της βραχυπρόθεσμης ή μεσοπρόθεσμης ανεργίας. 

Jacques R. Bughin and Michele Cincera
Working Papers ECARES. RePEc:eca:wpaper:2013/308839.
Posted: 27 Aug 2020
Το FOG- Fear of Going back to work («φόβος για επιστροφή στη δουλειά») είναι ένα νέο ακρωνύμιο που αντικατοπτρίζει το άγχος των εργαζομένων για την COVID-19. Σε απάντηση, οι εταιρείες προσφέρουν την τηλεργασία ως τρόπο να συνεχίσουν να εργάζονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αξιοποιώντας ένα κλασικό επιδημιολογικό μοντέλο (SIR), μελετάται πώς η COVID-19 επηρεάζει την αγορά εργασίας.
Flexible employment relationships and careers in times of the COVID-19 pandemic
Journal of Vocational Behavior, DOI: 10.1016/j.jvb.2020.103435
Daniel Spurka, Caroline Straubb
Available online 7 May 2020
Η πανδημία COVID-19 αποτελεί μια κρίση που επηρεάζει διάφορες πτυχές της ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Στις περισσότερες από τις πληγείσες χώρες, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του ιού, λήφθηκαν αρκετά περιοριστικά μέτρα και υιοθετήθηκαν  αλλαγές στις συνθήκες εργασίας (π.χ., ευέλικτη τοποθεσία και ωράριο). Η μελέτη εστιάζει στους εργαζομένους με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις (π.χ. προσωρινή εργασία γραφείου,  εργασία με υπεργολαβία κτλ) και στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που αναμένονται στην επαγγελματική ζωή των ανθρώπων.
Mihalca, L., Lucia Ratiu, L.,et al.
Oeconomia Copernicana, 12(2), 269–306. https://doi.org/10.24136/oc.2021.010
June 2021
Εξετάζεται η σχέση της εργασιακής υπερφόρτωσης, της σαφήνειας του ρόλου και της συναισθηματικής εξάντλησης, μέσα από το πρίσμα της αλληλεξάρτησης και της αυτο-αποτελεσματικότητας.
Employers Have a Crucial Role to Play in Covid-19 Vaccinations
Susan Garfield and Yele Aluko
Harvard Business Review, Economics & Society
December 22, 2020
Οι εργοδότες, σε συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, μπορούν να βοηθήσουν στην υπέρβαση της δυσπιστίας για τα εμβόλια ώστε αρκετά άτομα να εμβολιαστούν.
Suresh Babu, Laxmi ; Janarthanan Pillai, Dr M ; Janardhanan, Dr. K. A.,
International Journal of Management, 11(11), 2020, pp 137-142
Posted: 15 Dec 2020
Κατά τη διάρκεια της αβέβαιης περιόδου της COVID-19, πολλοί εργαζόμενοι αγωνίζονται να προσαρμοστούν σε νέους τρόπους εργασίας, όπως η εργασία από το σπίτι και η απουσία κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί βασικό δομικό στοιχείων των δεξιοτήτων κάθε εργαζόμενου.
Ferreira R, Pereira R, Bianchi IS, da Silva MM.
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2021; 7(1):70. https://doi.org/10.3390/joitmc7010070
Published: 21 February 2021
Πραγματοποιείται συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την εξ' αποστάσεως εργασία και τα επακόλουθα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, προκλήσεις, κινητήριες δυνάμεις και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Pages