Εργασιακές σχέσεις και Εργασία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Mehta, P.
Journal of Public Affairs, e2709. https://doi.org/10.1002/pa.2709
First published: 09 June 2021
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει για την Εργασία από το Σπίτι, τη σχέση μεταξύ της αφοσίωσης στην εργασία και της αντιληπτής ευτυχίας των εργαζομένων.
Gibbs, Michael and Mengel, Friederike and Siemroth, Christoph
 Working Paper Series, University of Essex and University of Essex - Department of Economics, Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3841457
May 7, 2021
Μελετάται η  παραγωγικότητα της εργασίας από το σπίτι [WFH] πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου της πανδημίας COVID-19.
Tunk, N., Kumar, A.A.
Curr Psychol (2022). https://doi.org/10.1007/s12144-021-02660-0
Published : 29 January 2022
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να συμβάλει στην έρευνα της δυνατότητας εργασίας από το σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid 19 και των διαφόρων παραγόντων της, όπως η εργασιακή απόδοση, η εργασιακή εξάρτηση, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η κοινωνική αλληλεπίδραση, ο ρόλος του προϊσταμένου και το εργασιακό περιβάλλον.
Susan E Peters, Jack T Dennerlein, Gregory R Wagner, Glorian Sorensen
The Lancet Public Health, Volume 7, Issue 2, 2022, Pages e188-e194, https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00259-0.
Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της εργασίας στη διαμόρφωση της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού. Η παρούσα άποψη εφαρμόζει ένα πολυεπίπεδο συστημικό πλαίσιο για να βοηθήσει στην κατανόηση των ποικίλων και πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων των δυνάμεων που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων
WOMEN'S OVERLOAD DURING THE PANDEMIC: UNPAID CARE WORK, FINANCIAL WELL-BEING, AND STRESS
Bulog, Ivana, Pepur, Sandra, Smiljanić, Ana Rimac
Management : Journal of Contemporary Management Issues ; 27(1):123-150, 2022, https://doi.org/10.30924/mjcmi.27.1.8
Accepted: 1. 4. 2022
Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη σχέση μεταξύ της μη αμειβόμενης εργασίας φροντίδας, της οικονομικής ευημερίας και των επιπέδων άγχους των γυναικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Τα ευρήματα βασίζονται σε διαδικτυακή έρευνα που διεξήχθη σε γυναίκες κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown στην Κροατία.
Will COVID-19 accelerate telecommuting? A cross-country evaluation for Israel and Czechia
Kogus, Ayelet, Brůhová Foltýnová, Hana, Gal-Tzur, Ayelet, Shiftan, Yuval, Vejchodská, Eliška, Shiftan, Yoram
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 164, October 2022, Pages 291-309, https://doi.org/10.1016/j.tra.2022.08.011
Available online 22 August 2022
Η κρίση της πανδημίας COVID-19 έχει αναγκάσει πολλούς ανθρώπους να εργάζονται από το σπίτι και όχι στον κανονικό χώρο εργασίας τους. Αυτή η εργασία στοχεύει να αξιολογήσει την επίδραση της πανδημίας στην τηλεργασία και στη συμπεριφορά ως προς τη μετακίνηση μετά το τέλος της κρίσης. Θα υιοθετήσουν οι άνθρωποι την τηλεργασία και θα μειώσουν τις μετακινήσεις τους, έστω και σε κάποιο βαθμό, ή θα επανέλθουν στα μοτίβα εργασίας τους πριν από την πανδημία; Αυτή η μελέτη, υλοποιώντας μία έρευνα στο Ισραήλ και την Τσεχία, συνδυάζει δεδομένα προτιμήσεων σχετικά με τις εργασιακές συνήθειες πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δεδομένα εκφρασμένων προθέσεων σχετικά με τα αναμενόμενα εργασιακά μοτίβα, όταν η ζωή επιστρέψει στο «φυσιολογικό», μετά την πανδημία.
Espinoza, Ricardo and Reznikova, Laura
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3712867
Posted: 20 Oct 2020
Με βάση τα δεδομένα από έρευνα του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες ενηλίκων (Survey of Adult Skills-PIAAC), φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι που κατέχουν υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων είναι πολύ πιο πιθανό να κάνουν τηλεργασία. Η πιθανότητα μειώνεται για τους εργαζόμενους χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση και με χαμηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων και γραμματισμού, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η πανδημία θα μπορούσε να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ανισότητες στην αγορά εργασίας.
World Bank Research and Policy Briefs No. 148384
19 May 2020
Αυτή η έκθεση παρουσιάζει την επίδραση της COVID-19 στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και εντοπίζει θέσεις εργασίας που δεν είναι απαραίτητες, ώστε να παραμείνου ανοιχτές, και που δεν μπορούν να εκτελεστούν από εξ' αποστάσεως. Αυτές οι θέσεις εργασίας  κινδυνεύουν περισσότερο και αντιπροσωπεύουν το 30% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που τείνουν να συγκεντρώνονται σε υποβαθμισμένες περιοχές, να έχουν χαμηλή αμοιβή, είναι επισφαλείς και απασχολούν δυσανάλογα νέους εργαζόμενους με χαμηλή μόρφωση και μετανάστες. Ελλείψει μιας θεραπείας μεγάλης κλίμακας  για την COVID-19, είναι πιθανό στο επόμενο διάστημα να ενταθούν οι προϋπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές και περιφερειακές ανισότητες.
What Makes Some Workplaces More Favorable to Remote Work? Unpacking Employee Experiences During COVID-19 Via Glassdoor
Chandra, M.; De Choudhury, M.
15th ACM Web Science Conference, WebSci 2023, 312-323, https://doi.org/10.1145/3578503.3583602
Published:30 April 2023
Η πανδημία COVID-19 έχει αλλάξει την εργασιακή κουλτούρα σε διάφορους οργανισμούς. Η εξ αποστάσεως εργασία, που ξεκίνησε ως μέτρο ασφάλειας της δημόσιας υγείας, συνεχίζει να αναδιαμορφώνει την εργασία στην Αμερική και πέρα από αυτήν. Ωστόσο, η εξ αποστάσεως εργασία λειτούργησε διαφορετικά για διαφορετικούς εργαζόμενους και για διαφορετικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας σε καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για ορισμένους, αλλά αυξάνοντας την επαγγελματική εξουθένωση για άλλους. Ποιες πτυχές της κουλτούρας ενός οργανισμού καθιστούν λιγότερο ή περισσότερο ευνοϊκή την εξ αποστάσεως εργασία; Η παρούσα μελέτη απαντά σε αυτήν την ερώτηση δημιουργώντας, αναλύοντας και στη συνέχεια δημοσιεύοντας ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων από απόψεις εργαζομένων που διαμοιράστηκαν ανώνυμα στο Glassdoor.
Kuok Kei Law and Youngjae Koh
Sustainability 2023, 15(18), 13513; https://doi.org/10.3390/su151813513
Published: 9 September 2023
Η υπάρχουσα έρευνα έχει επισημάνει τις άμεσες προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από την επιβεβλημένη εργασία από το σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ειδικά στην αποτελεσματική μεταφορά και διατήρηση της γνώσης, ιδιαίτερα της σιωπηρής γνώσης, λόγω των μειωμένων ευκαιριών για αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτή η μελέτη επιδιώκει να εμβαθύνει στις διαρκείς ανησυχίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, καθώς προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα στις δραστηριότητές τους.

Pages