Δημογραφία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Tsuzuki, Shinya, Ohmagari, Norio, Beutels, Philippe
Epidemiology and Infection, Volume 15010 December 2022 Article number e5, https://doi.org/10.1017/S0950268821002569
Published online: 10 December 2021
Στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογηθούν οι διαφορές μεταξύ της COVID-19 και άλλων ασθενειών που μοιάζουν με γρίπη ως προς το φορτίο της νόσου που προκαλείται από την απομόνωση. Η βασική επιδίωξη ήταν η εκτίμηση του φόρτου της ασθένειας, ώστε να ληφθεί υπόψη στην οικονομική εκτίμηση της υγείας και στη άσκηση πολιτικής από κοινωνική άποψη.
Spirituality and intentions to engage in Covid‐19 protective behaviours
Zarzeczna, Natalia; Većkalov, Bojana; Rutjens, Bastiaan T.
Social & Personality Psychology Compass, 1, 2023, https://doi.org/10.1111/spc3.12765
First published: 08 May 2023
Διαρκώς αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η πνευματικότητα είναι ένα σύστημα πεποιθήσεων που συμβάλλει στη χαμηλή εμπιστοσύνη στην επιστήμη, με τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως πνευματικά να αναφέρουν υψηλά επίπεδα αδικαιολόγητου σκεπτικισμού απέναντι στην επιστήμη γενικά και στον εμβολιασμό ειδικότερα. Στη μελέτη αυτή ερευνήθηκε το κατά πόσον η αυτοπροσδιοριζόμενη πνευματικότητα προβλέπει επίσης τις προθέσεις συμμετοχής σε προστατευτικά μέτρα έναντι της Covid-19, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Sex Differences in Severity and Mortality Among Patients With COVID-19: Evidence from Pooled Literature Analysis and Insights from Integrated Bioinformatic Analysis
Xiyi Wei, Yu-Tian Xiao, Jian Wang, et al.
arXiv.org > q-bio > arXiv:2003.13547
Submitted on 30 Mar 2020
Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη μετα-ανάλυση για την εκτίμηση του ρόλου του φύλου στο ποσοστό της νοσηρότητας και της θνησιμότητας της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2.  Από το σύνολο των αποτελεσμάτων που συγκεντρώθηκαν, καταδεικνύεται ότι οι άνδρες ασθενείς εμφανίζουν υψηλότερη νοσηρότητα, μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών και θνησιμότητα, σε σύγκριση με τις γυναίκες ασθενείς.
 

Relationship Between Income Level and Hospitalization Rate in COVID-19 Cases; an Example of Social Factors Affecting Health
Maher, Ali; Dehnavi, Hamed; Salehian, Elham; Omidi, Mona; Hannani, Khatereh
Arch Acad Emerg Med ; 10(1): e23, 2022
Published online: 9 April 2022
Η συνεκτίμηση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και των κλινικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο της νόσου COVID-19. Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ του επιπέδου του εισοδήματος και του ποσοστού νοσηλείας των ασθενών με COVID-19.
Psychological Factors Explaining the COVID-19 Pandemic Impact on Mental Health: The Role of Meaning, Beliefs, and Perceptions of Vulnerability and Mortality
Negri, Attà; Conte, Federica; Caldiroli, Cristina L.; Neimeyer, Robert A.; Castiglioni, Marco
Behavioral Sciences, 2023, 13(2), 162; https://doi.org/10.3390/bs13020162
Published: 13 February 2023
Αυτή η μελέτη εξέτασε μια διευρυμένη έκδοση του επεξηγηματικού μοντέλου του αρνητικού αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία, που πρότειναν ο Milman και οι συνεργάτες του. Οι συμμετέχοντες (N = 680) ολοκλήρωσαν μια διαδικτυακή έρευνα σχετικά με τις δημογραφικές μεταβλητές που σχετίζονται με την κακή ψυχική υγεία την εποχή της πανδημίας, τους στρεσογόνους παράγοντες της COVID-19, τα συμπτώματα ψυχικής υγείας καθώς και τις ψυχολογικές διεργασίες τις σχετιζόμενες με την πανδημία, που υποθέσαμε ως μηχανισμούς διαμεσολάβησης που εξηγούν τις αρνητικές επιπτώσεις των στρεσογόνων παραγόντων της COVID- 19 στην ψυχική υγεία.
Influence of health-conscious consumer behaviour on consumer ethnocentrism during the COVID-19 pandemic
Čvirik, M.; Naďová Krošláková, M.; Milić Beran, I.; Capor Hrosik, R.; Drábik, P.
Economic Research-Ekonomska Istrazivanja ; 36(1):1510-1526, 2023, https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2090402
Published online: 24 Jun 2022
Ο στόχος του άρθρου είναι τετραπλός: (1) να προσδιορίσει το επίπεδο συνείδησης για την υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας στη Σλοβακία και την Κροατία και να επισημάνει την πιθανή επιρροή επιλεγμένων δημογραφικών παραγόντων σε αυτό, (2) να προσδιορίσει το βαθμό του εθνοκεντρισμού των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας στη Σλοβακία και την Κροατία και να εξετάσει τον αντίκτυπο επιλεγμένων δημογραφικών παραγόντων σε αυτόν, (3) να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της συνείδησης για την υγεία ως παράγοντα που επηρεάζει τον εθνοκεντρισμό των καταναλωτών και (4) να εντοπίσει διαφορές στις υπό μελέτη μεταβλητές μεταξύ Κροατίας και Σλοβακίας.
Estimating the Risk of Contracting COVID-19 in Different Settings Using a Multiscale Transmission Dynamics Model
Kanté, D. S. I.; Jebrane, A.; Bouchnita, A.; Hakim, A.
Mathematics 2023, 11(1), 254, https://doi.org/10.3390/math11010254
Published: 3 January 2023
Η αερομεταφερόμενη μετάδοση είναι η κυρίαρχη οδός μετάδοσης της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19). Οι πιθανότητες μόλυνσης από την COVID-19 σε μια συγκεκριμένη κατάσταση εξαρτώνται από τα τοπικά δημογραφικά χαρακτηριστικά, τον τύπο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων και τη συμμόρφωση με τα μέτρα. Σε αυτήν την εργασία αναπτύσσεται ένα πλαίσιο πολλαπλών κλιμάκων για την εκτίμηση του ατομικού κινδύνου μόλυνσης από την COVID-19 σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.
Early Childhood Learning Losses during COVID-19: Systematic Review
Uğraş, M.; Zengin, E.; Papadakis, S.; Kalogiannakis, M.
Sustainability (Switzerland) 2023, 15(7), 6199, https://doi.org/10.3390/su15076199
Published: 4 April 2023
Το παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα έχει διαταραχθεί σημαντικά από την COVID-19 και οι ερευνητές ανησυχούν για τον αντίκτυπο που είχε αυτό στους μαθητές που έχουν βιώσει απώλεια μάθησης. Αυτή η μελέτη στοχεύει στη συστηματική ανασκόπηση των άρθρων που δημοσιεύθηκαν στα Science Direct, Wiley Online Library, SpringerLink, Sage Journals, Taylor & Francis Online, ERIC, JSTOR και Google Scholar σχετικά με την απώλεια μάθησης που βιώνουν οι μαθητές στην πρώιμη παιδική ηλικία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 μεταξύ 2020 και 2023. Πραγματοποιήθηκε μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση 33 άρθρων που δημοσιεύθηκαν στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Web of Science (WOS), ERIC και Google Scholar μεταξύ 2020 και 2023.
COVID-19 pandemic fatigue and its sociodemographic and psycho-behavioral correlates: a population-based cross-sectional study in Hong Kong
Leung, H. T.; Gong, W. J.; Sit, S. M. M.; Lai, A. Y. K.; Ho, S. Y.; Wang, M. P.; Lam, T. H.
Scientific Reports ; 12(1):16114, 2022, https://doi.org/10.1038/s41598-022-19692-6
Published: 27 September 2022
Η κόπωση λόγω της παρατεταμένης πανδημίας COVID-19 αποτελεί αιτία αυξανόμενης ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. Παρά την ευρεία κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι συστηματικές εμπειρικές έρευνες είναι σπάνιες. Στο πλαίσιο του Jockey Club SMART Family-Link Project, στο Hong Kong, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές και τηλεφωνικές έρευνες εν μέσω της πανδημίας, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2021, για την αξιολόγηση της αυτοαναφερόμενης κόπωσης λόγω της πανδημίας (εύρος 0–10), σε ενήλικες του Χονγκ Κονγκ (N = 4726) και τις συσχετίσεις της με κοινωνικοδημογραφικές και ψυχο-συμπεριφορικές (υψηλές έναντι χαμηλές έως μέτριες) μεταβλητές.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Results of a Web-based survey of 2105 Greek migraine patients in 2020: demographics, clinical characteristics, burden and the effects of the COVID-19 pandemic on the course of migraine
Dermitzakis, Emmanouil V; Kouroudi, Aikaterini; Argyriou, Andreas A; Spingos, Konstantinos C; Bilias, Konstantinos; Vikelis, Michail
BMC Neurol ; 22(1): 440, 2022 Nov 21, https://doi.org/10.1186/s12883-022-02968-9
Published 21 November 2022

Pages