Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

External debt vulnerability in emerging markets and developing economies during the COVID-19 shock
Sarah Elkhishin, Mahmoud Mohieldin
Review of Economics and Political Science, Vol. ahead-of-print, https://doi.org/10.1108/REPS-10-2020-0155
Publication date: 22 February 2021
Αυτή η εργασία στοχεύει να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό το σοκ από την COVID-19 αναμένεται να δημιουργήσει κρίση χρέους στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες (EMDEs)
European Green Deal as social vaccine to overcome COVID-19 health & economic crisis
Leonardo Becchetti, et al.
The Lancet Regional Health – Europe, Volume 2, March 2021, 100032, DOI:https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100032
Published: February 02, 2021
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, απαιτείται μια προσέγγιση που θα αποτελέσει ένα «κοινωνικό εμβόλιο» για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων και ανισοτήτων για την υγεία. 
Health and Human Rights, 
October 25, 2021
Παρέχεται μια συνολική επισκόπηση των κρατικών παρεμβάσεων για τη δημόσια υγεία για την COVID-19 που εφαρμόστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2020 και προσδιορίζονται οι επιπτώσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων πληθυσμών.
Bańkowska, Katarzyna and Borlescu, Ana and Charalambakis, Evangelos 
European Central Bank Research Paper Series - Occasional Paper No. 2021/287, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3981218
Posted: 10 Dec 2021
Περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας έρευνας της ΕΚΤ, Έρευνα Προσδοκιών Καταναλωτή (CES), που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 για τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στον τομέα των νοικοκυριών και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας.
OECD, Paris, www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf
Το κείμενο αποτελεί συμπλήρωματικό υλικό στην έκθεση OECD Digital Economy Outlook 2020, και παρέχει ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η πανδημία COVID-19 ενίσχυσε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Moon J, Choe Y, Song H.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(4):1593. https://doi.org/10.3390/ijerph18041593
Published: 8 February 2021
Αυτή η μελέτη στοχεύει να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των καταναλωτικών προτύπων των καταναλωτών (online vs. offline) σε περιόδους ισχυρής εξωτερικής επίδρασης, όπως μια πανδημία.
Mary T Bassett
The Lancet, Volume 399, Issue 10334, 2022, Page 1461, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00660-2.
16–22 April 2022
Με αφορμή το βιβλίο The Contagion Next Time, Sandro Galea, Oxford University Press 2022, ISBN: 9780197576427, αυτό το άρθρο γνώμης σημειώνει οτι στο επίκεντρο της συζήτησης για την πανδημία θα πρέπει να βρίσκεται η αδυναμία της κοινωνίας να αναγνωρίσει ότι τα θεμέλια της υγείας στηρίζονται σε μια υγιή καθημερινή ζωή και όχι απλώς στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, στον εμβολιασμό και τη θεραπεία.
Covid-19 vaccine passports will harm sustainable development
Stefan David Baral, Jean Olivier Twahirwa Rwema, Nancy Phaswana-Mafuya
BMJ, March 30, 2021
Στο πλαίσιο της ανεπαρκούς διαθεσιμότητας εμβολίων, τα διαβατήρια εμβολιασμού, θα περιορίσουν την μετακίνηση εκατομμυρίων ατόμων των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, μειώνοντας την ευκαιρία τους να ταξιδέψουν για απασχόληση, εκπαίδευση και επιχειρηματικές ευκαιρίες.
BMJ 2021; 372 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n302
Published 02 February 2021
Στον δημόσιο διάλογο για την δίκαιη πρόσβαση στο εμβόλιο, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των χωρών υψηλού και χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος που απορρέουν από τις αξίες και την οπτική της κάθε χώρας.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Editorial: Economics of the Environment in the Shadow of Coronavirus
Ian J. Bateman, ….Phoebe Koundouri, ….. Anastasios Xepapadeas
Environmental and Resource Economics volume 76, pages519–523(2020)
Published: 04 August 2020

Pages