Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Haas JW, Bender FL, Ballou S, et al.
JAMA Netw Open. 2022;5(1):e2143955. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.43955
January 18, 2022
Η μελέτη συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυση διαπίστωσε ότι το ποσοστό των παρενεργειών που παρατηρούνται στα σκέλη placebo των δοκιμών εμβολίων COVID-19, ήταν σημαντικό  - το εύρημα αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα δημόσια προγράμματα εμβολιασμού.
Misa Mi, Yingting Zhang, Lin Wu, and Wendy Wu
College & Research Libraries Vol 81, No 7 (2020) 
Με την εκθετική αύξηση των περιπτώσεων COVID-19 οι διοικήσεις των πανεπιστημίων και οι σχολές αντιμετώπισαν προκλήσεις σε όλα τα μέτωπα για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών κατά τη μετάβαση σε περιβάλλον απομακρυσμένης μάθησης. Ενόψει και του επ' αόριστον κλεισίματος των βιβλιοθηκών και πανεπιστημιουπόλεων, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες ανάγκες. 
Fake news and declining media trust during COVID 19 pandemic
Siddiqui, T.; Gupta, S.
International Journal of Health Sciences ; 6:8344-8356, 2022, https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS3.7916
Published 26-05-2022
Οι ψευδείς ειδήσεις δεν είναι νέο φαινόμενο και αποτελούν μια διαρκώς αυξανόμενη απειλή για πολλές δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ινδία. Αυτό το άρθρο προσπαθεί να κατανοήσει την αυξανόμενη δυσπιστία των Ινδών προς τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid 19. Η υγειονομική κρίση που ενέσκηψε κατά τη διάρκεια της πανδημίας κλόνισε πολλούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του τέταρτου πυλώνα της δημοκρατίας, των μέσων ενημέρωσης. Η μελέτη επιχείρησε μια περιεκτική συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση της αυξανόμενης δυσπιστίας προς τα μέσα ενημέρωσης και προσπάθησε να αξιολογήσει τους διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται και οδηγούν στη δυσπιστία.
Lauren Maxwell, Priya Shreedhar, Delphine Dauga, Peter McQuilton, Robert F Terry, Alisa Denisiuk, Fruzsina Molnar-Gabor, Abha Saxena, Susanna-Assunta Sansone
The Lancet Digital Health, Volume 5, Issue 10, October 2023, Pages e712-e736, https://doi.org/10.1016/S2589-7500(23)00129-2
Available online 27 September 2023
Ο διαμοιρασμός δεδομένων είναι κεντρικής σημασίας για τον ταχύ μετασχηματισμό της έρευνας σε πρόοδο της κλινικής ιατρικής και της πρακτικής της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο της COVID-19, υπήρξε μια βιασύνη για την κοινή χρήση δεδομένων που χαρακτηρίστηκε από μια έκρηξη πόρων, εστιασμένων σε συγκεκριμένο πληθυσμό και ειδικότητα για τη συλλογή, την επιμέλεια και τη διάδοση δεδομένων σε επίπεδο συμμετεχόντων. Πραγματοποιήθηκε μια ανασκόπηση και συγχρονική έρευνα για τον εντοπισμό και την περιγραφή πλατφορμών και μητρώων σχετιζόμενων με την COVID-19, που εναρμονίζουν και μοιράζονται κλινικά δεδομένα, omics (π.χ. γονιδιωματικά και μεταβολομικά δεδομένα), δεδομένα απεικόνισης και μεταδεδομένα σε επίπεδο συμμετεχόντων.
Exploring the impact of social media exposure patterns on people's belief in fake news during COVID-19: A cross-gender study
Wu, Y. H.; Mustafa, H.
Online Journal of Communication and Media Technologies, 13(3), 2023, Article No: e202326, https://doi.org/10.30935/ojcmt/13117
Published online: 26 Mar 2023
Τον καιρό της πανδημίας COVID-19 οι ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απείλησαν σοβαρά τη δημόσια υγεία. Σε αναζήτηση λύσης για αυτό το πρόβλημα, η παρούσα μελέτη εξέτασε πώς τα μοτίβα έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τους ανθρώπους που βλάπτονται σοβαρά από τις ψευδείς ειδήσεις. Με βάση τη θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας, αυτή η μελέτη διερεύνησε την επίδραση της σκόπιμης και της τυχαίας έκθεσης στην πίστη στις ψευδείς ειδήσεις μέσω του διαμεσολαβητικού ρόλου της προκατάληψης επιβεβαίωσης.
Exploring the Effect of Social Media and Spatial Characteristics During the COVID-19 Pandemic in China
Zhan, X. X.; Zhang, K.; Ge, L.; Huang, J.; Zhang, Z.; Wei, L.; Sun, G. Q.; Liu, C.; Zhang, Z. K.
IEEE Transactions on Network Science and Engineering ; 10(1):553-564, 01 Jan.-Feb. 2023, https://doi.org/10.1109/TNSE.2022.3217419
Date of Publication: 26 October 2022
Η κήρυξη της COVID-19 ως πανδημίας ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό τη διάδοση σχετικών πληροφοριών σε κοινωνικές πλατφόρμες, όπως το Twitter, το Facebook και το WeChat. Σε αυτή τη μελέτη διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο η ασθένεια και η πληροφορία συν-εξελίσσονται στον πληθυσμό. Η μελέτη εστιάζει στην COVID-19 και στην πληροφορία γύρω από αυτήν κατά την περίοδο που η ασθένεια είχε εξαπλωθεί ευρέως στην Κίνα, δηλαδή από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 24 Μαρτίου 2020.
Evaluating research performance of Coronavirus and Covid-19 pandemic using scientometric indicators
Sidhartha Sahoo, Shriram Pandey
Online Information Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/OIR-06-2020-0252
Publication date: 8 October 2020
Αυτή η μελέτη είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας στον τομέα της πανδημίας Covid-19 με βάση επιστημονικούς δείκτες: αναδεικνύονται οι πιο παραγωγικές χώρες και οι σχετικές παραπομπές, τα ιδρύματα, οι συγγραφείς, τα δίκτυα συνεργασιών, κτλ στον θεματικό τομέα της έρευνας coronavirus και Covid-19.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
The National Academies Press 2020, https://doi.org/10.17226/25826
released: 11 June 2020
Αυτή η ταχεία εμπειρογνωμοσύνη δημιουργήθηκε μέσω του Societal Experts Action Network (SEAN), μια δράση της National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Το  SEAN συνδέει ερευνητές στις κοινωνικές, συμπεριφορικές και οικονομικές επιστήμες με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων προκειμένου να τους βοηθήσει να για να απαντήσουν σε ζητήματα πολιτικής που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19. 
Estimating individual risks of COVID-19-associated hospitalization and death using publicly available data
Rajiv Bhatia ,Jeffrey Klausner
Plos One, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243026
Published: December 7, 2020
Περιγράφεται μια μέθοδος για την εκτίμηση των κινδύνων νοσηλείας και θανάτου που οφείλονται στη μετάδοση SARS-CoV-2 σε νοικοκυριά, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δημόσια δεδομένα

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Iordanis Avramidis, Ilias Pagkozidis, Philippe-Richard J. Domeyer, Georgios Papazisis, Ilias Tirodimos, Theodoros Dardavesis and Zoi Tsimtsiou
Vaccines 2024, 12(1), 80, https://doi.org/10.3390/vaccines12010080
Published: 12 January 2024

Pages