Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιου Κυριαζή στο ΕΚΤ

Η ΓΓΕΚ και το ΕΚΤ διευρύνουν και συστηματοποιούν τη συνεργασία τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες σχεδιασμού και αποτίμησης πολιτικών στην Έρευνα & Καινοτομία

Τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κος Αθανάσιος Κυριαζής επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αργύρη Περουλάκη, τη Διευθύντρια Εύη Σαχίνη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διεύρυνση της μεταξύ τους συνεργασίας, μέσα από τη συστηματική και εστιασμένη παροχή από το ΕΚΤ στατιστικών δεδομένων, δεικτών και μελετών που αποτυπώνουν το ελληνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας, προκειμένου η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) να τα αξιοποιήσει στον σχεδιασμό και την αποτίμηση των πολιτικών για τις οποίες είναι αρμόδια.

Κατά τη συνάντηση, έγινε συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των στόχων του ΕΚΤ, ενώ ακολούθησε συζήτηση για θέματα της τρέχουσας συνεργασίας τους. Εν συνεχεία, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας συναντήθηκε με στελέχη του Οργανισμού τα οποία του παρουσίασαν τους τομείς εξειδίκευσής τους και το έργο που επιτελείται.

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας συνεχάρη τη Διοίκηση και τα στελέχη του ΕΚΤ για το έργο που επιτελούν, ενώ τόνισε ότι η υπάρχουσα συνεργασία του Οργανισμού με τη ΓΓΕΚ όχι μόνο θα συνεχιστεί αλλά και θα διευρυνθεί στο μέλλον.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι κύριες δράσεις και υπηρεσίες του ΕΚΤ στους τρεις πυλώνες δραστηριοτήτων, που καλύπτουν όλο το εύρος παραγωγής και διάχυσης της γνώσης. Στον πυλώνα eContent το ΕΚΤ έχει αναπτύξει το σημαντικότερο και άρτια υλοποιημένο Σύστημα Διακυβέρνησης Δημοσίων Δεδομένων πολιτισμού και επιστήμης, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, οι διαδικτυακές πύλες SearchCulture.gr και OpenArchives.gr, η πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishingEKT, το Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, η υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης openABEKT, ο κατάλογος αποθετηρίων μεγάλων οργανισμών κ.ά.

Ο πυλώνας innovation περιλαμβάνει τις υπηρεσίες καινοτομίας, δικτύωσης και ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων έντασης γνώσης και ευρύτερα του συστήματος καινοτομίας, οι οποίες παρέχονται στο πλαίσιο της μακροχρόνιας εμπειρίας και συμμετοχής του ΕΚΤ σε ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα, όπως είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα, το Enterprise Europe Network Hellas, το ΕΙΤ Health, αλλά και της εθνικής πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον πυλώνα metrics και στη στατιστική δραστηριότητα του ΕΚΤ, ως Εθνικής Αρχής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, για την παραγωγή στατιστικών και δεικτών, τη δημόσια στατιστική πληροφόρηση, την τεκμηρίωση και αποτίμηση πολιτικών. Όπως επισημάνθηκε από τη Διευθύντρια του ΕΚΤ Εύη Σαχίνη, οι ευρωπαϊκές στατιστικές του ΕΚΤ αποτυπώνουν με ακρίβεια και αξιοπιστία την εξέλιξη κρίσιμων μεγεθών στους τομείς ΕΤΑΚ και αναδεικνύουν τη θέση της Ελλάδας διεθνώς, ενώ οι εθνικές στατιστικές του ΕΚΤ καλύπτουν σημαντικές πτυχές -χρηματοδότηση, συντελεστές και αποτελέσματα- του ελληνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και εναρμονίζονται με περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος στις δημόσιες πολιτικές: ερευνητική, καινοτομίας, διάσταση φύλου, ψηφιακός μετασχηματισμός, περιφερειακή ανάπτυξη και εξειδίκευση.

Το ΕΚΤ, αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου διεπιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό και εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, έχει καθιερωθεί ως ένας ισχυρός και αντικειμενικός στατιστικός φορέας. Κατά την πρόσφατη μάλιστα Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Ομοτίμων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, το ΕΚΤ διακρίθηκε και αναφέρεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής και ορθής εφαρμογής του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.

Όσον αφορά τη διεύρυνση της συνεργασίας της ΓΓΕΚ με το ΕΚΤ, αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, την επέκταση του στατιστικού μηχανισμού του ΕΚΤ για την εμβάθυνση και αποτύπωση ειδικών πεδίων ενδιαφέροντος ΕΤΑΚ, όπως η ανάλυση των ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών κέντρων, ΑΕΙ και επιχειρήσεων, η παραγωγή δεικτών και η ανάδειξη της έμμεσης κρατικής χρηματοδότησης σε Ε&Α στην Ελλάδα, η ανάλυση αποτελεσμάτων στους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, καθώς και οι δείκτες ΕΤΑΚ για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Το ΕΚΤ, ως φορέας οργάνωσης της πληροφορίας με διαχρονική και σε βάθος γνώση του συστήματος έρευνας και καινοτομίας, βελτιώνει συνεχώς και διευρύνει την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών δεδομένων για τον σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και την αποτίμηση δημόσιων πολιτικών στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας.