Ανοιχτή Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση σε εκδήλωση της ΓΓΕΤ

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις, Υπουργεία και Οργανισμούς, περιφερειακές αρχές κ.λπ. Η διαβούλευση συνεχίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ μέχρι τις 20 Απριλίου.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαρτίου η εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) με θέμα «Ανοιχτή Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διερεύνηση, μέσω της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης, των ερευνητικών και τεχνολογικών προτεραιοτήτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Την εκδήλωση άνοιξε η Γενική Γραμματέας Ε&Τ  Δρ. Π. Κυπριανίδου, η οποία αναφέρθηκε στον συνεργατικό και αναπτυξιακό ρόλο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας (ΕπΑνΕκ), αναφέροντας ότι η Έξυπνη Εξειδίκευση και η διαβούλευση της επιχειρηματικής ανακάλυψης, αποτελούν σημαντικό εργαλείο της πολιτείας για τη διασύνδεση της υψηλής ποιότητας έρευνας που γίνεται στη χώρα, με τους παραγωγικούς φορείς. Ειδικότερα ανέφερε ότι η 2η περίοδος της διαβούλευσης για την επιχειρηματική ανακάλυψη ολοκληρώθηκε με ανοικτές προκηρύξεις προγραμμάτων ύψους 500 εκ. ευρώ καθώς και με πολυάριθμες και καινοτομικού χαρακτήρα προτάσεις, με μεγάλη προστιθέμενη αξία για τη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας προς μια οικονομία της γνώσης, από όλο το ερευνητικό οικοσύστημα, ιδιωτικό και δημόσιο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,  Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κ. Φωτάκης, στο πλαίσιο της δικής του παρέμβασης, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής πολιτικής για την Έρευνα που έχει σχεδιασθεί και ήδη εφαρμόζεται. Απώτερος στόχος αυτής της πολιτικής είναι η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου για τη χώρα που θα βασίζεται στην Οικονομία της Γνώσης και θα δημιουργήσει αναπτυξιακές προοπτικές για το μέλλον».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε επίσης, ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Γ. Μαρκοπουλιώτης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της έξυπνης εξειδίκευσης για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Στη συνέχεια, στελέχη των υπηρεσιών της ΓΓΕΤ παρουσίασαν την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και τα αποτελέσματα των προκηρύξεων των υπό υλοποίηση δράσεων. Ακολούθησαν παράλληλες συνεδριάσεις των Πλατφορμών Καινοτομίας που έχει ενεργοποιήσει η ΓΓΕΤ στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Αγροδιατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, Πολιτισμός Τουρισμός και Δημιουργική Βιομηχανία, Υγεία και Φάρμακα, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υλικά και Κατασκευές).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 360 εκπρόσωποι από το χώρο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών κέντρων, των επιχειρήσεων, των συναρμοδίων Υπουργείων και Οργανισμών, των περιφερειακών αρχών κ.λπ.

Η διαβούλευση συνεχίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ μέχρι τις 20 Απριλίου (http://www.gsrt.gr/central.aspx?alias=10046_diavoulefsi), με στόχο τη συλλογή απόψεων και προτάσεων, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι προκλήσεις και οι καλές πρακτικές, καθώς και να υιοθετηθεί μία νέα προσέγγιση σχετικά με την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας.

Η Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση RIS3

Η Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, όπως είναι ο πλήρης τίτλος, ή Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation - RIS3, αποτελεί μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, η οποία:

  • επικεντρώνει την πολιτική υποστήριξη και τις επενδύσεις σε εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες – κλειδιά, προκλήσεις και ανάγκες για μια ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση,
  • οικοδομεί πάνω στα δυνατά σημεία και συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας/περιφέρειας και το δυναμικό για αριστεία,
  • υποστηρίζει την τεχνολογική καινοτομία και την καινοτομία τη βασισμένη στη πράξη και στοχεύει στην τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων,
  • διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή των εταίρων (stakeholders) και ενθαρρύνει την καινοτομία και τον πειραματισμό,
  • βασίζεται σε τεκμήρια και περιλαμβάνει ένα στέρεο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Διαδικασία–κλειδί για τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων μιας στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση και επομένως ουσιώδες στοιχείο για τον επιτυχή σχεδιασμό της, είναι η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης (entrepreneurial discovery process). Στην Ελλάδα εκπονήθηκαν μία εθνική και 13 περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση. Η εθνική εκπονήθηκε από τη ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενώ κάθε Περιφέρεια ήταν υπεύθυνη για την εκπόνηση της δικής της στρατηγικής. 

Σκοπός της εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) είναι η εστιασμένη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βασικό πυλώνα την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης με σεβασμό στον άνθρωπο και στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό. Επίσης, η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών σχέσεων εργασίας και γενικότερα στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και η παραγωγή δεικτών RIS3

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει αναλάβει το έργο «Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023», με σκοπό τη παραγωγή των δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023 και τη συστηματική τροφοδότηση της ΓΓΕΤ και των αρμόδιων εθνικών και περιφερειακών φορέων με τους δείκτες αυτούς.

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά την παραγωγή μιας σειράς δεικτών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, εθνικής και περιφερειακών, και αφορούν την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία. Συνολικά οι δείκτες αφορούν τις δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης, το προσωπικό Ε&Α, τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού σε Ε&Α, την καινοτομία στις επιχειρήσεις και τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύεις σε διεθνή περιοδικά. To έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία" (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ, ΕΚΤ